Ammattipätevyyden tunnustaminen EU:ssa

Ammattipätevyyden tunnustamista koskevassa direktiivissä 2005/36/EY (ns. ammattipätevyysdirektiivi) vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltion on tunnustettava unionin kansalaisen kotijäsenvaltiossa hankkima koulutus tai ammattipätevyys.

Viranomaisen päätös ammattipätevyyden tunnustamisesta tarvitaan silloin, kun vastaanottavassa jäsenvaltiossa ammatti on säännelty, eli ammatissa toimimiseksi on säädöksiin perustuva koulutusta tai ammattikokemusta koskeva vaatimus. Päätöksen ammattipätevyyden tunnustamisesta tekee vastaanottavan maan viranomainen kyseisen maan lainsäädännön nojalla. Suomessa sovelletaan lakia ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Suomessa ammattipätevyysdirektiivin toimeenpanoa koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opetushallitus toimii ammattipätevyysdirektiivissä tarkoitettuna kansallisena tukikeskuksena. Tukikeskuksen tehtävänä on antaa tietoa tutkinnoista ja pätevyyksistä sekä tutkintojen tunnustamismenettelyistä Suomessa ja muissa EU:n ja ETA:n jäsenvaltioissa.