Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastaminen tiettyihin Suomessa suoritettaviin opintoihin

Opetushallitus voi tehdä päätöksen ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta tiettyyn Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon tai korkeakoulun opintosuoritukseen, joka on Suomessa laissa määriteltynä kelpoisuusvaatimuksena virkaan tai tehtävään.

Päätökset perustuvat lakiin ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta. Lakia sovelletaan, jos päätöstä ei voida antaa ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain nojalla.

Myönteisen päätöksen edellytyksenä on, että hakijan suorittama koulutuskokonaisuus vastaa laajuudeltaan, vaativuudeltaan, suuntautumiseltaan ja sisällöltään Suomessa kelpoisuusvaatimuksena olevaa tutkintoa tai opintosuoritusta.

Päätöksissä voidaan edellyttää Suomessa suoritettavia täydentäviä korkeakouluopintoja seuraavasti:

  • Kun ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot rinnastetaan tiettyyn, nimeltä mainittavaan Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon, päätöksessä voidaan edellyttää täydentäviä korkeakouluopintoja enintään kolmasosa tutkintoon johtavien korkeakouluopintojen laajuudesta.
    Esimerkiksi rinnastettaessa ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot oikeustieteen maisterin tutkintoon, johon johtavien korkeakouluopintojen laajuus on 300 opintopistettä, voidaan edellyttää enintään 100 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot.
  • Kun ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot rinnastetaan tiettyyn Suomessa suoritettavaan korkeakoulun opintosuoritukseen, päätöksessä voidaan edellyttää täydentäviä korkeakouluopintoja enintään puolet Suomessa suoritettavan opintosuorituksen laajuudesta.
    Esimerkiksi rinnastettaessa ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot opettajan pedagogisiin opintoihin, joiden laajuus on 60 opintopistettä, voidaan edellyttää enintään 30 opintopisteen laajuiset täydentävät opinnot.

Myönteistä päätöstä ei voida antaa, jos täydentävien opintojen enimmäismäärä ylittyy.

Hakija ottaa itse yhteyttä suomalaiseen korkeakouluun täydentävien opintojen suorittamiseksi. Täydentävät opinnot suoritettuaan hän hakee Opetushallitukselta lopullista päätöstä opintojensa rinnastamisesta.