Opettajien kielitaitovaatimukset ja suomen tai ruotsin kielen taidon osoittaminen

Eri opetustehtävissä vaadittavasta kielitaidosta ja kielenhallinnan osoittamisesta on säädetty opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998).

Se, miten opetustehtävässä vaadittava suomen tai ruotsin kielen taito tarvittaessa osoitetaan, määritellään valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003). Vaadittavan suomen tai ruotsin kielen taidon voi osoittaa valtionhallinnon kielitutkinnolla tai yleisellä kielitutkinnolla tai tietyin edellytyksin myös suomalaista koulutusta koskevilla asiakirjoilla.

Henkilöllä, joka on kouluttautunut opettajaksi Ruotsissa ja on suorittanut opetusharjoittelunsa yksinomaan ruotsin kielellä, katsotaan olevan ruotsinkielisen koulun erinomainen opetuskielen suullinen ja kirjallinen kielitaito.