Rinnastaminen oikeustieteellisen alan tutkintoon

Opetushallitus tekee päätöksiä ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan oikeustieteen maisterin tutkintoon.

Rinnastamispäätöstä haetaan toimittamalla allekirjoitettu hakulomake liitteineen Opetushallitukselle. Vaadittavat liitteet on lueteltu hakulomakkeeseen sisältyvissä ohjeissa.

Myönteiselle rinnastamispäätökselle on edellytyksenä, että hakijan korkeakouluopinnot vastaavat laajuudeltaan, vaativuudeltaan, suuntautumiseltaan ja sisällöltään oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnoista muodostuvaa koulutuskokonaisuutta. Päätöksissä voidaan edellyttää Suomessa suoritettavia täydentäviä oikeustieteellisiä yliopisto-opintoja, joiden enimmäismäärä on 100 opintopistettä. Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomen tai ruotsin kielellä.

Opetushallituksen päätöksissä ei oteta kantaa kielitaitoon. Virkaa tai tehtävää haettaessa kielitaito tulee tarvittaessa osoittaa erikseen.

Päätöksenteossa sovelletaan lakia ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta. Lisätietoa päätöksenteon perusteista:

Koska oikeusnotaarin tutkinto ei ole säädöspohjaisena kelpoisuusvaatimuksena mihinkään virkaan tai tehtävään, ei Opetushallitus voimassa olevan lainsäädännön nojalla tee päätöksiä ulkomaisen tutkinnon rinnastamisesta oikeusnotaarin tutkintoon.

Kelpoisuuskokeita koskeva siirtymäaika

Henkilö, jolle on kumotun ammattipätevyyslain (1093/2007) nojalla annetussa päätöksessä määrätty korvaavana toimenpiteenä oikeustieteellinen kelpoisuuskoe, voi suorittaa kelpoisuuskokeen 31.12.2018 saakka. Kelpoisuuskoetta järjestävät tiedekunnat, joissa voi suorittaa oikeustieteen maisterin tutkinnon. Lisätietoa saa tiedekunnista.

Kun kelpoisuuskoe on suoritettu hyväksytysti, tekee Opetushallitus hakemuksesta lopullisen ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen.