Varhaiskasvatuksen työntekijät

Jos ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa saada Suomessa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen tehtäviin, joihin edellytetään tietty koulutus, hän tarvitsee Opetushallituksen päätöksen. Tällaisia tehtäviä ovat lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja ja lasten päivähoidossa työskentelevä lähihoitaja.

Kelpoisuusvaatimukset tehtäviin on määritelty laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005).

Tunnustamispäätöstä haetaan toimittamalla allekirjoitettu hakulomake liitteineen Opetushallitukselle. Vaadittavat liitteet on lueteltu hakulomakkeeseen sisältyvissä ohjeissa.

Opetushallituksen päätöksissä ei oteta kantaa kielitaitoon. Virkaa tai tehtävää haettaessa kielitaito tulee tarvittaessa osoittaa erikseen.

EU-/ETA-jäsenvaltiossa tai Sveitsissä hankitun varhaiskasvatuksen ammattipätevyyden tunnustaminen

Opetushallitus voi antaa ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen toisessa EU-/ETA-jäsenvaltiossa tai Sveitsissä varhaiskasvatuksen tehtäviin pätevöityneelle. Päätöksessä voidaan antaa kelpoisuus lastentarhanopettajan, erityislastentarhanopettajan tai lasten päivähoidossa työskentelevän lähihoitajan tehtäviin sen mukaan, millaisiin tehtäviin hakija on kotijäsenvaltiossa pätevöitynyt.

Päätöksenteossa sovelletaan lakia ammattipätevyyden tunnustamisesta. Lisätietoa päätöksenteon perusteista:

Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastaminen

Opetushallitus voi rinnastaa ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja lastentarhanopettajalta tai erityislastentarhanopettajalta vaadittaviin korkeakouluopintoihin.

Myönteiselle lastentarhanopettajan tai erityislastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottavalle rinnastamispäätökselle on muun muassa seuraavia edellytyksiä:

  • hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, joka opintojen suoritusmaassa pätevöittää lastentarhanopettajan tai erityislastentarhanopettajan tehtäviä vastaaviin tehtäviin, ja
  • hakijan korkeakouluopinnot vastaavat laajuudeltaan, vaativuudeltaan ja sisällöltään korkeakouluopintoja, jotka Suomessa tuottavat lastentarhanopettajan tai erityislastentarhanopettajan kelpoisuuden.

Päätöksissä edellytetään yleensä Suomessa suoritettavia täydentäviä korkeakouluopintoja.

Päätöksenteossa sovelletaan lakia ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta. Lisätietoa päätöksenteon perusteista: