Varhaiskasvatuksen työntekijät


Jos ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa saada Suomessa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen tehtäviin, joihin edellytetään tietty koulutus, hän tarvitsee Opetushallituksen päätöksen. Tällaisia tehtäviä ovat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, päiväkodin johtaja sekä steinerpedagoginen varhaiskasvattaja.

Kelpoisuusvaatimukset tehtäviin on määritelty varhaiskasvatuslaissa (540/2018).

Tunnustamispäätöstä haetaan toimittamalla allekirjoitettu hakulomake liitteineen Opetushallitukselle. Vaadittavat liitteet on lueteltu hakulomakkeeseen sisältyvissä ohjeissa.

Opetushallituksen päätöksissä ei oteta kantaa kielitaitoon. Virkaa tai tehtävää haettaessa kielitaito tulee tarvittaessa osoittaa erikseen.


EU-/ETA-jäsenvaltiossa tai Sveitsissä hankitun varhaiskasvatuksen ammattipätevyyden tunnustaminen


Opetushallitus voi antaa ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen toisessa EU-/ETA-jäsenvaltiossa tai Sveitsissä varhaiskasvatuksen tehtäviin pätevöityneelle. Päätöksessä voidaan antaa kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, päiväkodin johtajan tai steinerpedagogisen päiväkodin henkilöstön tehtäviin sen mukaan, millaisiin tehtäviin hakija on kotijäsenvaltiossa pätevöitynyt.

Päätöksenteossa sovelletaan lakia ammattipätevyyden tunnustamisesta. Lisätietoa päätöksenteon perusteista:

• EU-/ETA-jäsenvaltiossa hankitun ammattipätevyyden tunnustaminen

Varhaiskasvatuslaki ja aikaisemmat päätökset ammattipätevyyden tunnustamisesta

Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Lain siirtymäsäännöksillä turvataan kelpoisuus henkilöille, joilla on lain voimaan tullessa ollut kelpoisuus varhaiskasvatuksen ammattiin. Jos henkilö on saanut ehdollisen ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen kelpoisuudesta lastentarhanopettajan, erityislastentarhanopettajan tai lasten päivähoidon lähihoitajan tehtäviin, hänen pitää suorittaa ehdollisessa päätöksessä määrätty korvaava toimenpide ja saada lopullinen ammattipätevyyden tunnustamispäätös 31.12.2021 mennessä, jotta hän saa kelpoisuuden uuden varhaiskasvatuslain mukaiseen tehtävään.

Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastaminen

Opetushallitus voi rinnastaa ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja varhaiskasvatuksen opettajalta, varhaiskasvatuksen sosionomilta, varhaiskasvatuksen erityisopettajalta tai päiväkodin johtajalta vaadittaviin korkeakouluopintoihin.

Myönteiselle rinnastamispäätökselle on muun muassa seuraavia edellytyksiä:

• hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, joka opintojen suoritusmaassa pätevöittää vastaaviin varhaiskasvatuksen tehtäviin, ja
• hakijan korkeakouluopinnot vastaavat laajuudeltaan, vaativuudeltaan ja sisällöltään korkeakouluopintoja, jotka Suomessa vaaditaan samaan varhaiskasvatuksen tehtävään.

Päätöksissä edellytetään yleensä Suomessa suoritettavia täydentäviä korkeakouluopintoja.

Päätöksenteossa sovelletaan lakia ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta. Lisätietoa päätöksenteon perusteista:

• Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastaminen tiettyihin Suomessa suoritettaviin opintoihin