Todistukset Suomessa harjoitetun ammattitoiminnan lajista ja kestosta

Suomesta muihin EU-maihin ammatinharjoittajiksi tai yritysjohtajiksi työskentelemään siirtyvät henkilöt voivat tarvita toisen maan viranomaisia varten todistuksen Suomessa harjoitetun ammattitoiminnan kestosta ja lajista.

Opetushallitus antaa hakemuksesta maksullisia todistuksia Suomessa harjoitetun ammattitoiminnan lajista ja kestosta, kun kyse on Euroopan parlamentin ja neuvoston ammattipätevyyden tunnustamisesta antaman direktiivin 2005/36/EY liitteessä IV luetelluista toiminnoista. Ammattitoimintaa on pitänyt harjoittaa joko itsenäisenä ammatinharjoittajana, yritysjohtajana tai palkattuna työntekijänä.

Opetushallitus laatii todistuksen hakijan esittämien työtodistusten tai muiden työnantajan antamien todistusten perusteella. Jos hakija on itsenäinen ammatinharjoittaja, toiminnasta on esitettävä kaupparekisteriote ja kirjanpitäjän todistus.

Todistus laaditaan suomen tai ruotsin kielellä.

Todistukset Suomessa harjoitetusta hissi- ja sähköalan ammattitoiminnasta antaa pätevyydenarviointilaitos.

Todistuksen hakeminen

Todistusta haetaan toimittamalla vapaamuotoinen allekirjoitettu hakemus tarvittavine liitteineen Opetushallitukselle (Opetushallitus/kirjaamo, PL 380, 00531 Helsinki). Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

  1. Mitä hakemus koskee (esim. Opetushallituksen antama todistus Suomessa harjoitetun ammattitoiminnan lajista ja kestosta)
  2. Hakijan täydelliset henkilö- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  3. Yksityiskohtaiset tiedot kaikista Suomessa harjoitetuista ammattitoiminnoista, jotka todistukseen toivotaan sisällytettäviksi
    - Ammattitoiminnan laji ja kesto
    - Yritys, jossa ammattitoimintaa on harjoitettu
    - Onko kyseistä ammattitoimintaa harjoitettu itsenäisenä ammatinharjoittajana/yritysjohtajana/palkattuna työntekijänä
  4. Hakijan allekirjoitus ja päivämäärä

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset työtodistuksista koskien hakemuksessa mainittuja ammattitoimintoja. Jos hakijana on itsenäinen ammatinharjoittaja, toiminnasta on esitettävä kaupparekisteriote ja kirjanpitäjän todistus.
Lisäksi tulee toimittaa jäljennös henkilöllisyyden todistavasta asiakirjasta.

Todistuksen hinta on 114€. Todistus lähetetään postitse hakijalle tai hänen yhteyshenkilölleen Suomessa. Lasku lähetetään erikseen samaan osoitteeseen kuin todistus.