Tutkintojen akateeminen tunnustaminen

Tutkintojen akateeminen tunnustaminen tarkoittaa

  • opinto-oikeuden myöntämistä ulkomailla suoritetun koulutuksen perusteella sekä
  • ulkomaisten opintojen hyväksilukemista osaksi tutkintoa.

Suomessa tutkintojen akateemisesta tunnustamisesta vastaavat oppilaitokset ja korkeakoulut.

Opetushallitus antaa tietoa oppilaitoksille ja korkeakouluille akateemisen tunnustamisen tueksi. Oikealle on koottu keskeisiä ulkomaisia tietolähteitä. Ensisijaisesti tulisi kuitenkin käyttää kyseisen maan omia tietolähteitä.

Lissabonin sopimus tutkintojen akateemisesta tunnustamisesta

Suomessa on voimassa yleissopimus korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta, niin sanottu Lissabonin sopimus. Sopimuksella helpotetaan tutkintojen akateemista tunnustamista parantamalla tutkintojen tunnustamiseen liittyviä käytäntöjä ja lisäämällä tutkintojen tunnustamisen avoimuutta.

Sopimuksen liiteasiakirjoina on hyväksytty suositukset muun muassa tutkintojen viitekehysten käytöstä tutkintojen tunnustamisen apuvälineenä, tutkintojen tunnustamisen kriteereistä ja prosesseista, rajat ylittävästä koulutuksesta, yhteistutkinnoista ja pakolaisten tutkintojen tunnustamisesta.

Sopimus on voimassa lähes kaikissa Euroopan maissa. Sopimuksen soveltamisalaan Suomessa kuuluvat yliopistot ja ammattikorkeakoulut, Maanpuolustuskorkeakoulu sekä Högskolan på Åland.

ENIC ja NARIC

Opetushallitus on Suomen vastuutaho ENIC (European Network of Information Centres) - ja NARIC (National Academic Recognition Information Centres) -tiedonvaihtoverkostoissa. Verkostojen tehtävänä on tiedottaa korkeakoulujärjestelmistä ja -tutkinnoista, tutkintojen tunnustamisesta ja hyvistä tunnustamiskäytännöistä. Enic-naric.net-verkkosivustolla on linkkejä maakohtaisiin tietoihin. Pohjoismaiset ENIC- ja NARIC-toimistot muodostavat pohjoismaisen Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC) -verkoston.

Kansainväliset yhteistutkinnot

Kansainvälinen yhteistutkinto on kahden tai useamman eri maan viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvan korkeakoulun yhteistyössä järjestämä tutkintoon johtava koulutus.

Opetushallitus on koonnut muistion tutkinnon myöntämiseen ja tutkintotodistusten antamiseen liittyvistä asioista, joita kansainvälisiä yhteistutkintoja suunnittelevien korkeakoulujen olisi hyvä ottaa huomioon. Muistio on päivitetty v. 2019.