Tutkintojen tunnustamiseen liittyvä kansainvälinen yhteistyö

ENIC ja NARIC

Opetushallitus on Suomen vastuutaho ENIC- ja NARIC-tiedonvaihtoverkostoissa. ENIC-/NARIC-keskusten tehtävänä on edistää korkeakoulujärjestelmiä ja korkeakoulututkintoja koskevien tietojen saatavuutta sekä tiedottaa tutkintojen tunnustamista koskevista asioista ja hyvistä käytännöistä.

Lissabonin sopimus tutkintojen akateemisesta tunnustamisesta

Suomessa on voimassa yleissopimus korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta, ns. Lissabonin sopimus. Sopimus helpottaa opiskelijoiden pyrkimyksiä jatkaa opintoja tai suorittaa opintojakso toisen sopimuspuolen korkeakoulussa. Sopimus parantaa tutkintojen tunnustamiseen liittyviä käytäntöjä ja lisää tutkintojen tunnustamisen avoimuutta.

Sopimuksen liiteasiakirjoina on hyväksytty suositukset muun muassa tutkintojen viitekehysten käytöstä tutkintojen tunnustamisen apuvälineenä, tutkintojen tunnustamisen kriteereistä ja prosesseista, rajat ylittävästä koulutuksesta, yhteistutkinnoista ja pakolaisten tutkintojen tunnustamisesta.

Sopimus on voimassa useassa Euroopan maassa. Sopimuksen soveltamisalaan Suomessa kuuluvat yliopistot ja ammattikorkeakoulut, maanpuolustuskorkeakoulu sekä Högskolan på Åland.

Ammattipätevyysdirektiivi

Opetushallitus toimii ammattipätevyysdirektiivissä tarkoitettuna kansallisena tukikeskuksena.

Tutkintojen viitekehys

Opetushallitus on eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kansallinen koordinaatiopiste.

Europassi

Europassi on Euroopan komission kehittämä järjestelmä, jonka avulla opiskelijat ja työntekijät voivat osoittaa osaamisensa työmarkkinoilla ja koulutuksessa. Europassin asiakirjat (ansioluettelo, kielipassi, liikkuvuustodistus sekä tutkintotodistusten kansainväliseen käyttöön tarkoitetut liitteet) ovat käytössä samanmuotoisina kaikissa EU/ETA-maissa, ja ne on kehitetty helpottamaan opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta Euroopassa.