Vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä. Sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja monipuolisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Olennainen piirre vapaassa sivistystyössä on, että se ei ole tutkintotavoitteista eikä sen sisältöjä säädellä lainsäädännössä.

Koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä päättävät oppilaitosten ja organisaatioiden ylläpitäjät, joita ovat kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai osakeyhtiöt. Vapaaseen sivistystyöhön kuuluu sekä erilaisiin arvopohjiin perustuvaa että neutraalia toimintaa. Taustayhteisöt voivat edustaa erilaisia maailmankatsomuksellisia tai uskonnollisia näkemyksiä tai toimia paikallisten ja alueellisten sivistystarpeiden pohjalta.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot) ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön koulutusorganisaatiot vastaavat varsin itsenäisesti toiminnastaan ja sen kehittämisestä.

Vapaan sivistystyön opinnot ovat yleissivistäviä, harrastustavoitteisia ja yhteiskunnallisia opintoja. Opiskelu vaihtelee iltaopiskelusta kokopäiväisiin lyhytkursseihin tai intensiivikursseihin. Kansanopistojen tarjonnassa painottuvat pitkäkestoiset, pääosin lukuvuoden pituiset vapaatavoitteiset opinnot.

Selvitys maahanmuuttajien koulutuksesta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajien osallistuminen vapaaseen sivistystyöhön on lisääntynyt viime vuosina. Maahanmuuttajien koulutusta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ei ole kuitenkaan aiemmin selvitetty. Selvitys on ajankohtainen myös siitä syystä, että uuteen lakiin vapaasta sivistystyöstä (1765/2009) on kirjattu uutena vapaan sivistystyön tavoitteena edistää myös monikulttuurisuuden toteutumista.

Selvityksen toteutti Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF Opetushallituksen toimeksiannosta. Selvityksen tarkoituksena oli saada kokonaiskuva siitä, millaista maahanmuuttajille suunnattua koulutustarjontaa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on.

Selvitys osoittaa, että maahanmuuttajien koulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on merkittävää. 

Selvitys maahanmuuttajien koulutuksesta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

 

Linkkejä