Varhaiskasvatus

VarhaiskasvatusVarhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kati Costiander, p. 029 533 1526,
opetusneuvos Elisa Helin, p. 029 533 1280,
specialsakkunnig Charlotta Rehn, p. 029 533 1231,
erityisasiantuntija Kirsi Tarkka, p. 029 533 1527,
opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, p. 029 533 1525,

Nyt juhlitaan – Vasuista vauhtia varhaiskasvatukseen!

Blogikirjoitus 1.8.2017

Tänään 1.8.2017 otettiin käyttöön kaikkialla Suomessa uudet varhaiskasvatussuunnitelmat. Käyttöönottoa juhlitaan tänään ja koko syksy, mutta erityisesti 5.9.2017 – olethan mukana tekemässä vasua näkyväksi!

Olen todella kiitollinen saadessani levittää suomalaisen lapsen sanomaa eteenpäin ja pohtia uusien varhaiskasvatussuunnitelmien merkitystä lapsen, perheen, työntekijän ja päätöksentekijän näkökulmasta. Samalla haluan välittää suuren kiitoksen kaikille niille, jotka ovat edesauttaneet lapsen aseman vahvistumista tässä maassa ja osallistuneet vaativaan kansalliseen työhön, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden syntyyn. Samoin kiitos kuuluu kaikille niille innostuneille varhaiskasvatuksen ammattilaisille, joiden ansiosta paikalliset suunnitelmat on saatu valmiiksi. Yhdessä tekemisessä on voimaa.

Näen Opetushallituksen roolin tärkeänä sille, että lapsi saa parasta mahdollista varhaiskasvatusta. Kentällä toimivien päättäjien, virkamiesten, työntekijöiden ja lasten huoltajien rooli on kuitenkin vieläkin tärkeämpi, jotta suunnitelmat ja tavoitteet alkavat elää arjessa.

Suomessa varhaiskasvatus on ollut jo pitkään korkeatasoista tavoitteellista toimintaa. Sitä harvoin enää tulkitaan vain päivähoidoksi tai vanhempien työssäkäynnin mahdollistajaksi. Uudet valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja sen pohjalta tehdyt paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat nostavat kuitenkin lapsen edun ensisijaisuuden, tarpeet ja aseman aivan uuteen valoon ja arvostukseen – siinä syy juhlaan!

Uusi asiakirja on velvoittava normi, jota ei voi jättää noudattamatta. Jokainen poliittinen päättäjä, virkamies ja lasten kanssa työskentelevä ammattilainen niin yksityisissä kuin julkisissa palveluissa on velvollinen noudattamaan asiakirjaa ja pohtimaan:

  • Mitä tämän asiakirjan sisältö tarkoittaa minun työssäni ja päätöksissäni?
  • Miten minä osaltani mahdollistan uusien vasujen korkeatasoisten tavoitteiden toteuttamisen?

Lapsi on keskiössä. Kaiken toiminnan tulee olla pedagogisesti perusteltua niin, että lapsen etu ja tarpeet muodostavat toiminnan tavoitteet. Lapsen toiveet ja mielipiteet tulee selvittää yhteistyössä huoltajien kanssa. Kaikki viisaus ei enää asu rakennusten sisäpuolella, vaan henkilökunnan on aktiivisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa etsittävä ratkaisuja lapsen kasvun ja oppimisen polulla.

Uudet vasut tukevat hyvin laajasti lapsen kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia. Maamme koulutuksellisesta tasa-arvosta on kannettu viime aikoina syvää huolta. Nyt uusien vasujen kautta tilannetta on mahdollisuus korjata ja tarjota lapsille entistä tasa-arvoisempaa kasvun polkua ja alkua elinikäiselle oppimiselle.

Myönteiset oppimiskokemukset ovat avain positiiviseen kasvuun ja kehitykseen. Leikki ja liikkuminen ovat tärkeä ja luonnollinen osa lapsen päivää. Lapsi on luova luonnostaan. Tälle on annettava lapsen arjessa riittävästi tilaa.

Yhteistyötaidot kehittyvät kunnioittavassa ja vuorovaikutteisessa ympäristössä. Jokainen lapsen kanssa työskentelevä on mallina lapsen arvomaailman kasvussa ja kehityksessä. On tärkeää miettiä yhdessä koko henkilöstön kanssa talon toimintakulttuuria eli yhteistä tapaa toimia.

Oppimisympäristöjä pohdittaessa myös varhaiskasvatuksen palvelujen tuottajien rooli päätöksenteossa korostuu. Oppimisympäristö sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Fyysisiä asioita pohdittaessa suunnittelu ja resurssit nousevat tärkeään rooliin. Keskustelut arvoista ovat paikallaan, kun tehdään ratkaisuja rakennuksista, ryhmäkoosta tai henkilöstön määrästä ja pätevyyksistä. On nykyisten ja tulevien päättäjien vastuulla huolehtia, että lapsella on mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa kyseisessä ympäristössä. Kasvu ja kehitys ei ole mahdollista, jos ulkoiset puitteet eivät ole laadukkaat ja terveet.

Ilmapiirin merkitystä on syytä korostaa ja pohtia varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Turvallinen, toisia kunnioittava ja yhteisöllinen toimintakulttuuri tutkitusti ennaltaehkäisee kiusaamista ja syrjäytymistä parhaiten. Henkilöstö voi pedagogisilla ratkaisuilla ja menetelmillä vaikuttaa merkittävästi ryhmän toimintakulttuuriin, vuorovaikutukseen ja lasten välisiin suhteisiin.

Varhaiskasvatussuunnitelmat ovat nyt valmiit. On otettu iso loikka ensimmäiselle portaalle. Nyt vaaditaan yhteistyötä ja voimia jatkaa, jotta saamme vasut elämään ja käytäntöön. Kokeillaan ja välillä erehdytään. Sitten rohkeasti arvioidaan, korjataan tarvittaessa suuntaa. Uskalletaan luottaa itseemme ja toisiimme. Muistetaan aina, että jokainen lapsi on yhtä arvokas.

Ulla Laine
opetusneuvos, yksikön päällikkö, Opetushallitus

Tänään 1.8. 2017 otettiin käyttöön kaikkialla Suomessa uudet Varhaiskasvatussuunnitelmat. Käyttöönottoa juhlitaan tänään ja koko syksy, mutta erityisesti 5.9.2017 – olethan mukana tekemässä vasua näkyväksi! Lue lisää