Översättningsrekommendationer

Bilagor och betygsformulär för den grundläggande yrkesutbildningen avsedda för internationellt bruk
Finsk-estnisk yrkesutbildningsordlista
Utbildningsordlistor
Översättning av benämningar för yrkesinriktade examina

Utbildningsordlistor

Utbildningsstyrelsen har sammanställt ordlistor med de viktigaste utbildningsrelaterade begreppen på svenska, finska och engelska. De engelska motsvarigheterna är i första hand brittisk engelska. De svenska termerna är huvudsakligen tagna ur Utbildningsstyrelsens publikation Finsk-svensk utbildningsordlista (2005). Också utbildningsterminologin som används inom nätverken Eurydice och Cedefop samt inom OECD har utnyttjats. Motsvarigheterna har valts så att de ska vara entydiga, transparenta och lätta att använda.

Utbildningsordlista (finska-svenska-engelska)
Finsk-svensk utbildningsordlista (Focis 2005)

Bilagor och betygsformulär för den grundläggande yrkesutbildningen avsedda för internationellt bruk

Utbildningsstyrelsen har för den grundläggande utbildningen utarbetat bilagor och betygsformulär som är avsedda för internationellt bruk. Det tar tre år att avlägga en yrkesinriktad grundexamen. Examen ger grundläggande kompetens inom branschen samt specialkompetens inom det område som det valda utbildningsprogrammet anger. Grundexamina ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet. Den som avlagt en grundexamen har också förutsättningar för att arbeta på den internationella arbetsmarknaden.

Bilaga till examensbetyg

Enligt förordningen om yrkesutbildning (F811/98) ska en studerande som avlagt examen på begäran ges en bilaga till examensbetyget som är avsedd för internationellt bruk. Bilagan innehåller grundläggande information om yrkesutbildning och en beskrivning av hurdan yrkeskompetens det valda utbildningsprogrammet ger samt information om yrken och arbetsuppgifter som examensbetyget ger kompetens för. Bilagorna finns på svenska, finska och engelska.

Bilaga till examensbetyg (Europass)

Betygsmodeller

Uppdateras senare.

Översättning av benämningar för yrkesinriktade examina

Benämningarna för yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina har översatts till svenska och engelska.

Översättningarna av benämningar för grundexamina
Översättningarna av benämningar för yrkes- och specialyrkesexamina

Finsk-estnisk yrkesutbildningsordlista

Ordlistan har sammanställts inom projektet HETA, som genomfördes år 2007 i syfte att utöka samarbetet mellan yrkesutbildningen i Finland och Estland.

Utbildningsordlista estnisk-finsk (pdf)
Utbildningsordlista finsk-estnisk (pdf)
Tilläggsinformation om projektet (på våra finskspråkiga sidor)