Disciplinära åtgärder och åtgärder för att trygga säkerheten i den grundläggande utbildningen

Den som deltar i undervisning har rätt till en trygg studiemiljö, där man har säkrat arbetsron och ostörda studier. Skolan kan påverka arbetsron på många sätt, främst genom lärarens handledning och respons, samarbete, gemensamt ansvar och omsorg. Genom att utveckla pedagogiska lösningar och bygga upp en atmosfär som präglas av förtroende och omsorg skapas förutsättningar för en bra arbetsro.
En elev som stör undervisningen, i övrigt bryter mot ordningen i skolan eller gör sig skyldig till fusk kan tilldelas ett disciplinärt straff som anges i lagen om grundläggande utbildning, eller tillrättavisas på de sätt som avses i lagen om grundläggande utbildning. När det gäller elever får endast de säkringsåtgärder som anges i lagen om grundläggande utbildning användas.

Disciplinära åtgärder och andra påföljder i den grundläggande utbildningen

Säkringsåtgärder i den grundläggande utbildningen

Disciplinära åtgärder och andra påföljder

Fostrande samtal

Fostrande samtal används som första åtgärd för att ta itu med en elevs olämpliga uppförande. En elev som stör undervisningen eller på något annat sätt bryter mot ordningen i skolan, gör sig skyldig till fusk eller behandlar andra elever eller skolans personal respektlöst eller på ett sätt som kränker deras människovärde kan som första åtgärd åläggas att delta i ett fostrande samtal i högst två timmar. Det fostrande samtalet kan hållas på en gång eller i flera delar under eller utanför skoldagen.

Vid det fostrande samtalet specificeras i samråd med eleven den gärning eller försummelse som föranlett åtgärden och vid behov utreds i mera omfattande utsträckning orsakerna till uppförandet och dess konsekvenser, samt de medel som står till buds för att förbättra elevens uppförande i skolan och hens välbefinnande. Beslut om fostrande samtal fattas av en lärare vid eller rektor för skolan. Ett fostrande samtal ska dokumenteras, och elevens vårdnadshavare ska underrättas om det. Vårdnadshavaren ska ges tillfälle att delta i samtalet eller i en del av det, om detta anses behövligt med beaktande av situationen.

Skyldighet att städa upp

Om det med säkerhet är känt vem som utfört gärningen och denne kan identifieras, kan en lärare eller rektor av pedagogiska skäl bestämma att eleven ska rengöra eller ordna upp skolans egendom eller utrymmen som eleven avsiktligt eller av oaktsamhet smutsat ned eller skapat oreda i.

Uppgiften ska utföras under övervakning och den får inte vara farlig eller tung för eleven med beaktande av elevens ålder och utvecklingsnivå. Det får inte ta mer än två timmar att utföra uppgiften. Eleven får inte utebli från undervisningen för att utföra uppgiften. Om uppgiften utförs vid sidan av elevens arbetsdag ska detta meddelas till elevens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.

Utförandet av uppgiften ska beaktas vid beslut om andra disciplinära åtgärder som anges i lagen.

Ge tillsägelse om att lämna klassrummet

En elev som stör undervisningen kan av sin lärare bli tillsagd att lämna klassrummet eller det rum där undervisningen ges för den tid som återstår av lektionen. Rektorn eller en lärare kan bestämma att en elev som stör undervisningen ska avlägsna sig från en skoltillställning.

Elevens vårdnadshavare ska underrättas om att eleven blivit tillsagd att lämna ett rum eller en tillställning. Tillsägelsen ska dokumenteras.

Utbildningsanordnaren ska se till att nödvändig elevvård ordnas för en elev som avlägsnats från en lektion eller skoltillställning. Eleven får inte lämnas utan tillsyn efter att han eller hon blivit tillsagd att avlägsna sig. Rektorn eller en lärare beslutar hur tillsynen ska ordnas.

Förvägra elev att delta i undervisning

Rektor kan förvägra en elev rätt att delta i undervisningen för högst den återstående arbetsdagen, om det föreligger en risk för att en annan elev eller en person som arbetar i skolan eller i ett annat undervisningsutrymme blir lidande av elevens våldsamma eller hotfulla uppförande eller om undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt mycket på grund av elevens störande uppförande.

Om en elev förvägrats rätt att delta i undervisning ska elevens vårdnadshavare underrättas om det, och vid behov även den myndighet som sköter uppgifter i samband med verkställandet av socialvården i den kommun där skolan är belägen. Åtgärden ska dokumenteras.

Utbildningsanordnaren ska se till att nödvändig elevvård ordnas för en elev som förvägrats rätt att delta i undervisningen för den återstående arbetsdagen. Eleven får inte lämnas utan tillsyn efter att han eller hon förvägrats rätt att delta i undervisning.

Ålägga elev att utföra sina hemuppgifter

Om en elev försummat sina hemuppgifter kan elevens lärare ålägga eleven att efter skoldagens slut under högst en timme åt gången utföra sina uppgifter under övervakning.

Elevens vårdnadshavare ska underrättas om att eleven ålagts att utföra sina hemuppgifter. Åtgärden ska dokumenteras.

Kvarsittning

Om en elev stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen i skolan eller gör sig skyldig till fusk kan elevens lärare ge hen högst två timmars kvarsittning. Innan en elev ges kvarsittning ska den handling eller försummelse som åtgärden grundar sig på preciseras, eleven höras samt annan behövlig utredning skaffas.

Vid kvarsittning kan eleven få utföra skriftliga eller muntliga uppgifter, övningar och uppgifter som stöder fostran, undervisningen och utvecklingen, står i rätt proportion till elevens gärning eller försummelse och är lämpliga för eleven med hänsyn till elevens ålder och utvecklingsnivå. Eleven kan även åläggas att sitta tyst under kvarsittningen. Kvarsittningen kan också bestå av en kombination av åtgärder. Kvarsittningen får inte genomföras som ett arbetsstraff.

Eleven får åläggas att delta i uppgifter som stöder pedagogiska mål som syftar till att förhindra att eleven upprepar eller fortsätter med de gärningar som ledde till kvarsittningen. Denna uppgift kan till exempel bestå av att medverka i anordnande av ett gemensamt evenemang.

Kvarsittning får inte ordnas så att eleven till följd av den blir tvungen att utebli från undervisning i enlighet med läroplanen eller någon annan plan som gäller skolans verksamhet.

Skriftlig varning

En elev som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen i skolan eller gör sig skyldig till fusk kan ges en skriftlig varning. Beslut om skriftliga varningar fattas av det kollegiala organet hos utbildningsanordnaren eller, om utbildningsanordnaren så beslutar, av skolans rektor.

Innan en elev ges en skriftlig varning ska den handling eller försummelse som åtgärden grundar sig på preciseras, eleven höras samt annan behövlig utredning skaffas. Innan en elev ges en skriftlig varning ska hens vårdnadshavare ges tillfälle att bli hörd.

Beslut ska fattas om skriftliga varningar. Utbildningsanordnaren ska se till att nödvändig elevvård ordnas för en elev som getts en skriftlig varning.

Avstängning för viss tid

Om en elevs förseelse är allvarlig eller om en elev fortsätter att uppföra sig olämpligt efter att ha fått kvarsittning eller en skriftlig varning, kan eleven avstängas för högst tre månader. Beslut om avstängning för viss tid fattas av det behöriga kollegiala organet hos utbildningsanordnaren. Det organ som svarar för socialvården ska vara representerat vid behandling av ärenden som gäller avstängning av ett läropliktigt barn, om inte organet bedömer att närvaron är uppenbart onödig.
Innan en elev blir avstängd för viss tid ska den handling eller försummelse som åtgärden grundar sig på preciseras, eleven höras samt annan behövlig utredning skaffas.

Innan en elev avstängs för viss tid ska hens vårdnadshavare ges tillfälle att bli hörd. Beslut ska fattas om avstängning för viss tid.

Utbildningsanordnaren ska ordna undervisningen så att en elev som avstängts för viss tid inte blir efter i de framsteg som hens årskurs och undervisningsgrupp gör. För den avstängda eleven ska en individuell plan som bygger på läroplanen göras upp och undervisningen genomföras och inlärningen följas enligt denna plan.

Ett beslut om avstängning för viss tid kan i regel inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft. Beslutet vinner laga kraft när det inte längre kan överklagas. I fråga om verkställigheten gäller det som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Då en elev har uppfört sig så våldsamt eller hotfullt att säkerheten för en annan elev eller en person som arbetar i skolan eller i ett annat undervisningsutrymme blivit lidande eller allvarligt äventyrats, och det finns en uppenbar risk för att det våldsamma eller hotfulla uppförandet upprepas, kan ett beslut om avstängning för viss tid verkställas innan det har vunnit laga kraft. Ett beslut om verkställighet av ett icke lagakraftvunnet beslut om avstängning för viss tid och ett beslut om den tidpunkt då verkställigheten inleds ska fattas i samband med beslutet om avstängning.

Utbildningsanordnaren ska se till att nödvändig elevvård ordnas för en elev som avstängts för viss tid.

Säkringsåtgärder

Avlägsna elev som uppför sig störande och äventyrar säkerheten

Om en elev inte lyder en uppmaning att avlägsna sig har rektorn och läraren tillsammans eller var för sig rätt att avlägsna eleven från klassrummet eller ett annat utrymme där undervisningen ges, eller från en skoltillställning. Rektorn och läraren har också rätt att avlägsna en elev från skolans område, om eleven inte avlägsnar sig efter att ha fått veta att henn avstängts från undervisningen.

Försöker en elev som ska avlägsnas förhindra detta genom att göra motstånd, har rektorn och läraren tillsammans och var för sig rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att få eleven avlägsnad och som med hänsyn till elevens ålder och situationens hotfullhet eller motståndets allvar och en helhetsbedömning av situationen kan anses vara försvarbara. Det är förbjudet att använda maktmedelsredskap för att avlägsna eleven.
Om läraren eller rektorn använt sig av maktmedel ska han eller hon lämna en skriftlig redogörelse för händelsen till utbildningsanordnaren. Överdriven användning av maktmedel kan leda till ett straff enligt strafflagen.

Omhänderta föremål eller ämnen

Till skolan får inte medföras och under arbetsdagen får inte innehas sådana föremål eller ämnen som enligt någon lag inte får innehas eller med vilka den egna eller någon annans säkerhet kan äventyras eller som särskilt lämpar sig för att skada egendom och i fråga om vilka det inte finns någon godtagbar orsak för att de ska få innehas. Till förbjudna och farliga föremål och ämnen hör bland annat alkohol, tobak och andra tobaksprodukter som avses i tobakslagen, såsom e-cigaretter och snus, narkotika som avses i narkotikalagen, knivar, skjutvapen, starka laserpekare samt motsvarande föremål och ämnen.

Rektorn och en lärare vid en skola har rätt att tillsammans eller var för sig under arbetsdagen frånta en elev ett förbjudet föremål eller ämne eller ett sådant föremål eller ämne med vilket eleven stör undervisningen eller inlärningen. Om en elev som innehar ett föremål eller ämne som ska omhändertas försöker förhindra omhändertagandet genom att göra motstånd, har rektorn och en lärare vid skolan rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att frånta eleven föremålet eller ämnet och som med hänsyn till elevens ålder och situationens hotfullhet eller motståndets allvar och en samlad bedömning av situationen kan anses vara försvarbara.

Rätten att använda maktmedel gäller enbart föremål eller ämnen som äventyrar elevens eller andras säkerhet och föremål eller ämnen med vilka eleven stör undervisningen eller inlärningen. Maktmedelsredskap får inte användas vid omhändertagande av ett föremål eller ämne. I strafflagen finns bestämmelser om överdriven användning av maktmedel. Rätten att omhänderta föremål eller ämnen gäller under den tid som eleverna i skolan eller utanför skolan deltar i undervisning eller verksamhet som ingår i läroplanen eller en arbetsplan som godkänts av utbildningsanordnaren.

Föremål och ämnen ska omhändertas på ett så säkert sätt som möjligt. Åtgärderna får inte ingripa i elevens personliga integritet i större omfattning än vad som är nödvändigt för att trygga studieron och säkerheten. Vid omhändertagande av föremål och ämnen ska den diskretion som omständigheterna kräver iakttas. Användningen av åtgärderna ska planeras i skolorna och anvisningar ges om användningen.
Om läraren eller rektorn använt sig av maktmedel ska han eller hon lämna en skriftlig redogörelse för händelsen till utbildningsanordnaren. Omhändertagandet ska dokumenteras, och elevens vårdnadshavare ska underrättas om åtgärden så snabbt som möjligt.

Granska elevernas saker

Skolans lärare och rektor har rätt att under arbetsdagen granska de saker som en elev har med sig och de förvaringsutrymmen i skolan som eleven förfogar över och att utföra en ytlig granskning av elevens kläder för att omhänderta ett sådant förbjudet föremål eller ämne med vilket den egna säkerheten eller någon annans säkerhet kan äventyras, om det är uppenbart att eleven innehar sådana föremål eller ämnen och eleven trots begäran vägrar att överlämna dem eller inte på ett tillförlitligt sätt visar att han eller hon inte innehar sådana. Med elevers saker avses till exempel väskor, pennskrin och olika fodral, och med förvaringsutrymmen till exempel skåp och pulpeter. Med ytlig granskning avses att känna på en persons kläder med händerna. Granskningsrätten omfattar inte rätt att söka efter föremål eller ämnen som eleven gömt mellan kläderna och huden. Med uppenbart innehavande avses krav på att det till grund för misstanken finns ett konkret faktum, som till exempel kan vara att en lärare eller rektorn själv har observerat något eller att en elev eller en annan myndighet har gjort en anmälan om saken.

Eleven ska meddelas orsaken till granskningen innan den utförs. Granskningen får utföras endast av en person som är av samma kön som eleven. Vid granskningen ska förutom den som utför granskningen även en annan myndig person som hör till skolans personal närvara. På elevens begäran ska en person som hör till skolans personal och som eleven utser närvara vid granskningen om denna person är tillgänglig. Man får dock göra en avvikelse från sättet att utföra granskningen på, om det på grund av ärendets brådskande natur är absolut nödvändigt med tanke på säkerheten.

Rätten att omhänderta föremål eller ämnen gäller under den tid som eleverna i eller utanför skolan deltar i undervisning eller verksamhet som ingår i läroplanen eller en arbetsplan som godkänts av utbildningsanordnaren.
Saker ska granskas på ett så säkert sätt som möjligt. Åtgärden får inte ingripa i elevens personliga integritet i större omfattning än vad som är nödvändigt för att trygga studieron och säkerheten. Vid granskning av elever ska den diskretion som omständigheterna kräver iakttas. Användningen av åtgärderna ska planeras i skolorna och anvisningar ges om användningen.
Om läraren eller rektorn använt sig av maktmedel ska han eller hon lämna en skriftlig redogörelse för händelsen till utbildningsanordnaren. Granskningen av eleven ska dokumenteras, och elevens vårdnadshavare ska underrättas om åtgärden så snabbt som möjligt.

Överlämna och förstöra omhändertagna föremål och ämnen

Föremål eller ämnen som använts för att orsaka störningar och som omhändertagits av en lärare eller rektor ska överlämnas till eleven efter lektionen eller skoltillställningen. Om det är sannolikt att det störande beteendet fortsätter efter lektionen ska det föremål eller ämne som använts för att orsaka störningar överlämnas till eleven senast vid arbetsdagens slut.

De förbjudna föremålen och ämnena överlämnas till elevens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Föremålen och ämnena ska dock överlämnas till polisen eller till någon annan i lag föreskriven myndighet, om eleven, dennes vårdnadshavare eller lagliga företrädare inte har laglig rätt att inneha dem.

Före överlämnandet ska föremålet eller ämnet förvaras omsorgsfullt. Överlämnandet ska ske så fort som möjligt efter det att föremålet eller ämnet har omhändertagits. Narkotika, skjutvapen, vapendelar, patroner, projektiler, gassprayer och explosiva varor som har omhändertagits ska omedelbart överlämnas till polisen.

Om vårdnadshavaren inte inom tre månader efter det att han eller hon fått meddelande om omhändertagandet avhämtar föremålet eller ämnet får det bevisligen förstöras. Överlämnande och förstörande av föremål och ämnen ska dokumenteras.

Verkningar av anhängigt åtal och domstolsbeslut på disciplinärt förfarande

Under den tid då åtal mot en elev är anhängigt vid allmän domstol får inte disciplinärt förfarande av samma skäl inledas eller fortsättas mot eleven. Om en domstol har frikänt en elev, får inte disciplinärt förfarande av samma skäl inledas eller fortsättas annat än på grund av en sådan omständighet som inte kan betraktas som ett brott men som kan medföra en disciplinär bestraffning. Om en domstol har dömt en elev till straff, får eleven inte av samma skäl påföras disciplinstraff. En elev kan dock avstängas för viss tid, om det med hänsyn till elevens brott eller omständigheter i samband med det är motiverat.

Uppföljning av användningen av disciplinära och pedagogiska åtgärder

Utbildningsanordnaren ska följa upp användningen av fostrande samtal, disciplinära åtgärder och säkringsåtgärder samt deras utveckling. I samband med att läroplanen utarbetas ska utbildningsanordnaren utarbeta en plan för användning av disciplinära åtgärder och fostrande samtal och de tillhörande förfaringssätten, samt ge anvisningar för hur planen ska användas. Detta är nödvändigt för att man ska kunna följa upp och utveckla genomförandet av planen och verksamhetens enhetlighet både på lokal och riksomfattande nivå. Närmare bestämmelser om utarbetandet av planen finns i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. De skolspecifika uppgifterna ska regelbundet behandlas i bland annat skolans elevvårdsgrupp.

Lagstiftning som tillämpas

Lagstiftning om omhändertagande av föremål och ämnen

Se även
Ämnesord

disciplin, säkringsåtgärd

Tillbaka

 

Svaret kan inte nödvändigtvis direkt tillämpas på andra fall, utan i utbildningsanordnarens verksamhet ska varje fall avgöras med beaktande av fakta i detta fall.