Elevhälsoregister

Enligt lagen om elev- och studerandevård ska utbildningsanordnaren föra ett elevhälsoregister, i vilket man registrerar elevhälsoberättelserna och andra dokument som fåtts i samband med arbetsuppgifter i anslutning till dessa och som gäller enskilda elever eller studerande. Ur elevhälsoregistren kan uppgifter överlåtas till dem som har rätt till uppgifterna med tekniskt skyddade förbindelser. Enligt lagen ingår inte hälso- och sjukvårdens patientjournaler eller kuratorns klientberättelser i elevhälsoregistret. De hör till ett separat register.

Förutom lagen om elev- och studerandevården ska också personuppgiftslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) tillämpas på elevvårdens personregister. Enligt personuppgiftslagen får registrerade uppgifter inte förvaras längre än registrets lagenliga ändamål förutsätter och uppgifterna får inte heller i övrigt behandlas annat än för registrets ändamål. Särskilt behandlingen av känsliga personuppgifter, som elevvårdsregister nästan alltid innehåller, är mycket begränsad. Sekretessbelagda uppgifter som är i myndigheternas besittning får inte lämnas ut till utomstående, ifall det inte finns en lagstadgad grund för detta eller om den, för skydd av vars intresse tystnadsplikten stadgas, ger sitt tillstånd. Elevvårdsregister innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Att en person som handlägger ett enskilt elevvårdsärende lagrar de Word-dokument som han eller hon gjort upp elektroniskt i sina egna filer kan inte anses vara upprättande av ett personregister. Det är dock viktigt att se till att utomstående inte kommer åt att se de texter som ingår i filen. Om personens arbetsuppgifter ändras och han eller hon inte längre har rätt till uppgifterna ska texterna raderas ur filerna. I allmänhet är det bäst att förhålla sig med försiktighet till lagrande av texter som innehåller sekretessbelagda uppgifter ens i filerna i ett textbehandlingsprogram. Olika textunderlag, utan personuppgifter, kan dock lagras.

Lagstiftning som tillämpas
Ämnesord

elevvård, personregister

Tillbaka

 

Svaret kan inte nödvändigtvis direkt tillämpas på andra fall, utan i utbildningsanordnarens verksamhet ska varje fall avgöras med beaktande av fakta i detta fall.