Information till vårdnadshavaren om besök hos psykolog eller kurator

Elevvården genomförs i samarbete mellan eleven eller den studerande och hans eller hennes vårdnadshavare. En minderårig elev eller studerande har dock rätt att förbjuda att vårdnadshavarna informeras om besök hos psykolog eller kurator, ifall hemlighållandet med hänsyn till elevens eller den studerandes ålder och utvecklingsnivå samt sakens natur inte klart strider mot barnets intresse. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som hör till personalen inom elevhälsan ska bedöma om den minderåriges intressen tillgodoses. Bedömningen av om förutsättningarna uppfylls kräver prövning från fall till fall.

Rätten till förbud innebär också att man inte rekommenderar att frånvaroregistreringar på grund av psykolog- och kuratorbesök automatiskt görs i det system med vilket man håller kontakt med vårdnadshavarna. Registreringen kan avslöja för vårdnadshavaren att eleven varit hos psykolog eller kurator i de fall då eleven förbjudit att sekretessbelagda uppgifter om honom eller henne själv lämnas ut.

Lagstiftning som tillämpas
Ämnesord

elevvård, rätt att föra talan

Tillbaka

 

Svaret kan inte nödvändigtvis direkt tillämpas på andra fall, utan i utbildningsanordnarens verksamhet ska varje fall avgöras med beaktande av fakta i detta fall.