LP 2016 - Revidering av grunderna för läroplanen för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Statsrådet utfärdade den 28 juni 2012 en förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen Statsrådets förordning 422/2012. Förordningen fastställer mål för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, påbyggnadsundervisningen och undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen. I förordningen ingår också timfördelningen för den grundläggande utbildningen och en rad bestämmelser om bl.a. språkundervisning och särskilt stöd.

Utbildningsstyrelsen har fastställt nya grunder för läroplanen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen för läropliktiga och för påbyggnadsundervisningen. Föreskrifterna om nya grunder undertecknades av generaldirektör Aulis Pitkälä den 22 december 2014. De nya grunderna lägger på alla skolnivåer vikt vid glädje i lärandet och elevernas aktiva roll. Kommunikationsförmåga och gruppsamverkan samt strävan till en hållbar livsstil betonas. För att svara på framtidens utmaningar betonas vikten av att utveckla mångsidig kompetens.

Tilläggsuppgifter gällande läroplansgrunderna ges av undervisningsrådet Maj-Len Engelholm
tfn 029 533 1601, e-post,

eGrunder

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035 fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
20.02.2018