Målen med revideringen av grunderna för läroplanen

Revideringen av grunderna för läroplanen ska skapa bättre förutsättningar för skolans fostrande arbete, meningsfullt lärande för alla elever och en hållbar framtid genom att

  • stärka kontinuiteten i elevens växande och lärande och beakta elevens utvecklingsskeden,
  • bygga upp förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen utgående från befintliga styrkor och utveckla dem i förhållande till de krav som förändringarna i omgivningen ställer,
  • definiera de värden och principer som styr utvecklingen av det fostrande arbetet och verksamhetskulturen, där det centrala är att stödja elevernas växande och stärka deras identitet samt betona växelverkan, ömsesidig respekt och hållbar utveckling,
  • fastställa målen utgående från den bildning och mångsidiga kompetens som behövs i framtiden med betoning på färdigheter och samarbete mellan läroämnena,
  • fördjupa synen på lärande och stärka förutsättningarna för ett kunskapsskapande, kollektivt lärande i mångsidiga lärmiljöer utgående från elevernas behov,
  • strukturera och gallra i den grundläggande utbildningens innehåll, så att det blir möjligt att med mindre brådska koncentrera sig på det väsentliga och fördjupa lärandet,
  • ge utrymme och stöd för pedagogisk utveckling på lokal nivå,
  • uppmuntra utbildningsanordnarna att knyta läroplansarbetet till den lokala och nationella strategiska utvecklingen av undervisning och utbildning samt
  • genomföra en strukturering och digitalisering av grunderna för läroplanen så att utbildningsanordnarna och skolorna får ett flexibelt verktyg för läroplansarbetet

Grunderna för läroplanen ska stödja utvecklingen av förskoleundervisningen och skolan både som uppväxtmiljöer och som ännu bättre lärmiljöer.

Närmare information om revideringen av grunderna och dess mål finns i Utbildningsstyrelsens meddelande.

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035 fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
13.06.2013