Eurooppa-koulut

Eurooppa-koulujen tarkoitus on edistää perheiden ja työvoiman liikkuvuutta tarjoamalla koulutusta ensi sijassa Euroopan unioniin kuuluvien organisaatioiden henkilöstön lapsille. Eurooppa-koulujen hallinnosta vastaavat Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Euroopan komissio yhdessä. Koulut ovat sijaintimaissaan osa julkista koulutusjärjestelmää.

Ensimmäinen Eurooppa-koulu perustettiin Luxemburgiin vuonna 1953. Eurooppa-koulujen toiminta perustuu Luxemburgissa vuonna 1957 allekirjoitettuun Eurooppa-koulujen yleissopimukseen. Suomi liittyi yleissopimukseen vuonna 1995 (ks. lait 105/2004 ja 591/2004 sekä asetukset 106/2004 ja 798/2004). Näin ollen Eurooppa-koulujärjestelmä perustuu jäsenvaltioiden ja muiden sopimusosapuolten solmimaan kansainväliseen sopimukseen eikä se ole muodollisesti osa EU-organisaatiota.

Eurooppa-koulujen toimintaa ohjaavista säädöksistä löytyy tarkempaa tietoa Eurooppa-koulujen verkkosivulta.

Eurooppa-koulujen perusperiaate (Jean Monnet’n sanoja mukaillen)

”Opiskellen ja kasvaen rinta rinnan, ilman ennakkoluuloja, oppien tuntemaan eri kulttuurien arvon, unohtamatta isänmaataan, oppilaat kasvavat mieleltään eurooppalaisiksi ja kykeneviksi tekemään työtä yhtenäisen ja hyvinvoivan Euroopan hyväksi."

 

Yhteystiedot

Johtaja Jorma Kauppinen
Johtokunnan jäsen

Kouluneuvos Petri Heikkilä
Hallinto- ja talouskomitean jäsen

Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa
Esikoulun ja ala-asteen tarkastaja

Opetusneuvos Tuulamarja Huisman
Yläasteen ja lukion tarkastaja