Hallinto ja rahoitus

Eurooppa-koulujärjestelmää johtaa jäsenvaltioiden ja komission edustajista koostuva johtokunta. Johtokuntaa avustaa kaksi lautakuntaa, toinen opetusta koskevissa asioissa ja toinen hallinto- ja talousasioissa. Jäsenvaltioiden opetuksesta vastaavat ministeriöt nimeävät jäsenet johtokuntaan ja lautakuntiin.

Opetuslautakunnan jäsenet (tarkastajat) vastaavat Eurooppa-koulujen opetuksen laadun varmistamisesta ja järjestelmän pedagogisesta kehittämisestä. Kukin jäsenvaltio nimeää tarkastajan erikseen esikoulu-alakoulua ja yläkoulu-lukiota varten. Kaikissa virallisissa toimielimissä on myös henkilöstön, oppilaiden ja vanhempainyhdistyksen edustus.

Eurooppa-koulujen keskitettyä hallintoa hoitaa Brysselissä sijaitseva keskustoimisto. Toimisto avustaa johtokuntaa ja lautakuntia sekä vastaa keskitetyistä hallintotehtävistä. Keskustoimiston työtä johtaa pääsihteeri. Pääsihteerinä toimii tällä hetkellä suomalainen Kari Kivinen (v. 2017 asti).

Eurooppa-koulut ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä. Kussakin koulussa on päärehtorin ohella kaksi apulaisrehtoria, toinen esikoulu-alakoulua ja toinen yläkoulu-lukiota varten. Kullakin koululla on oma johtokunta ja vanhempainyhdistys. Vanhemmat vastaavat monista tukipalveluista kuten kouluruokailusta, koulukuljetuksista ja koulun ulkopuolisesta toiminnasta.

Eurooppa-koulujen toiminnan rahoituksesta vastaavat komissio ja jäsenmaat yhdessä. Jäsenmaiden rahoitus koostuu kunkin jäsenmaan lähettämilleen opettajille maksamista palkoista lakisääteisine sivukuluineen. Eurooppa-koulujen rahoitussäännön mukaan komissio kattaa käyttömenojen ja jäsenvaltioiden maksamien palkkojen ja Eurooppa-koulujen saamien muiden tulojen (lukukausimaksutulot ja muut tulot) välisen erotuksen. EU:n budjetin yleinen kehitys heijastuu myös komission Eurooppa-kouluille myöntämään rahoitukseen ja sitä kautta Eurooppa-koulujen toimintaedellytyksiin.

Eurooppa-koulun sijaintimaa antaa käyttöön koulurakennuksen ja vastaa sen ylläpitokustannuksista.