Opetus ja opetuksen organisointi

Eurooppa-koulujen opetus on organisoitu kahteen asteeseen:

  • ala-asteseen, joka jakaantuu esikouluun ja alakouluun
  • yläaste-lukioon.

Lapset aloittavat kaksivuotisen esikoulun sinä vuonna, jolloin he täyttävät neljä vuotta. Alakoulun ensimmäisen luokan oppilaat aloittavat kuusivuotiaina. Alakoulussa on luokat 1–5, yläasteella luokat 1–5 ja lukiossa luokat 6–7. Ala-asteella on luokanopettaja- ja yläaste-lukiossa aineenopettajajärjestelmä.

Suomenkielisessä kieliosastossa esikoulun ja ala-asteen opetus on suomenkielistä paitsi vieraiden kielten ja Eurooppa-tuntien osalta. Äidinkieltä nimitetään L1-kieleksi. Yläasteella ja lukiossa osa oppiaineista opiskellaan kieliosaston kielellä (esim. suomalaisessa osastossa suomeksi). Näitä ovat äidinkieli (L1) ja matematiikka sekä 1–3 luokilla luonnontutkimus (biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa integroituina), 1–2 luokilla human science (historia ja maantieto integroituina), 4–7 luokilla biologia, fysiikka ja kemia erillisinä oppiaineina sekä 6–7 luokilla filosofia. Muut aineet opiskellaan sekaryhmissä oppilaan valitsemalla ns. ensimmäisellä vieraalla kielellä (L2), joka on joko englanti, saksa ja ranska. Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa ala-asteen 1. luokalta.

Eurooppa-koulussa kategorian 1 oppilaalla on kaikilla asteilla oikeus oman äidinkielen opetukseen. Edellytyksenä on, että kieli on jokin virallisista EU-kielistä. Koulu pyrkii rakentamaan ja vahvistamaan oppilaiden kansallista ja kulttuurista identiteettiä takaamalla kansainvälisyyden rinnalla hyvät tiedot ja taidot omassa äidinkielessä ja kirjallisuudessa.

Opetussuunnitelmat

Kaikissa kouluissa noudatetaan Eurooppa-koulun omia opetussuunnitelmia, jotka ovat yhteisiä kaikille Eurooppa-kouluille ja poikkeavat kansallisista opetussuunnitelmista. Tarkastajat ovat vastuussa opetussuunnitelmien laadinnasta ja laadusta ja varmistavat, että Eurooppa-koulun opetussuunnitelmat täyttävät vähimmäiskriteerit kaikissa EU-maissa. Opetussuunnitelmat ovat luettavissa Eurooppa-koulujen kotisivuilla kohdassa "Studies and certificates".

Oppilasarviointi

Ala-asteella käytetään kaikissa oppiaineissa neliportaista arviointiasteikkoa ja sanallista arviointia. Yläasteella ja lukiossa arviointiasteikko on 1–10, ja myös hylättyjä arvosanoja 1–5 käytetään yleisesti.

Yläasteella ja lukiossa otetaan käyttöön uusi arviointiasteikko asteittain vuosina 2017–20. Uusi asteikko on 7-portainen, jossa on viisi hyväksyttyä arvosanaa (A, B, C, D ja E) ja kaksi hylättyä arvosanaa (F ja FX). Uusi asteikko astuu voimaan luokille S1-S5 syksyllä 2017, luokalle S6 syksyllä 2018, luokalle S7 syksyllä 2019 ja EB-tutkinnossa keväällä 2020.

Luokalle jääminen on yleisempää kuin Suomessa. Poissaoloja samoin kuin kotitehtävien tekemistä valvotaan tarkasti.

Ylioppilastutkinto (EB)

Eurooppa-koulujen oma ylioppilastutkinto on nimeltään European Baccalaureate (EB), joka suoritetaan kaksivuotisen lukion päätteeksi. Tutkintoon osallistuminen edellyttää koko kaksivuotisen lukio-opetuksen (luokat 6-7) seuraamista. Tutkinto tuottaa Suomessa ja muissa EU-maissa samat oikeudet jatko-opintoihin kuin kansallinen ylioppilastutkintomme. Ylioppilastutkintoon osallistuu vuosittain noin 1500 oppilasta.

Tutkinto koostuu sekä kirjallisista että suullisista kokeista. EB-tutkinnon loppuarvosanaan vaikuttaa kolme osa-aluetta: alustava arvosana 50 %, kirjalliset kokeet 35 % ja suulliset kokeet 15 %. Alustava arvosana koostuu kouluvuoden aikana järjestetyistä kokeista sekä jatkuvasta läpi vuoden tehtävästä arvioinnista.
Tutkinnon läpäiseminen edellyttää vähintään 60 pistettä 100:sta.

Äidinkieli, L2-kieli ja matematiikka ovat pakolliset kirjallisten kokeiden aineet. Pakollisten aineiden lisäksi kirjoitetaan kaksi valinnaista ainetta. Kirjalliset kokeet (5 ainetta) ovat samat kaikissa kouluissa, suulliset koetehtävät (3 ainetta) laatii oma opettaja. Sekä kirjalliset että suulliset kokeet arvostelee opettajan lisäksi ulkopuolinen sensori. Tutkinto suoritetaan kesä-heinäkuussa, ja kokelaat saavat ylioppilastutkintotodistukset heinäkuun 10. päivään mennessä.

Oppilaiden kokemuksia Eurooppa-koulusta

Kirjoittajat ovat Luxemburgin ja Varesen (Italia) koulujen suomalaisia oppilaita eri luokilta.

"Hyvä kielitaito on koulussamme tärkeä. Monet aineet opiskellaan jo yläasteella toisella kielellä eli englanniksi, ranskaksi tai saksaksi… Silti minulle on tärkeää, että voin opiskella Eurooppa-koulussa suuren osan aineistani omalla äidinkielelläni."

"Koulussamme olet paljon tekemisissä ulkomaalaisten kanssa, saat paljon kavereita eri maista. Täällä opit paljon kieliä ja puhumaan niitä myös! Kieliä opettavat äidinkieliset puhujat."

"Ekana en tajunnut enkusta yhtään mitään. Ku joku yritti kysyä jotain, en ymmärtänyt mitään. Mutta sitten mulle alettiin antaa tukiopetustunteja melkein joka päivä, ja se oli jotenkin tehokasta, koska sitten kun mä tulin yläasteelle, osasin puhua kaikkien kanssa kuin vettä vaan. Sain tosi kivoja kavereita. Ja yhden parhaankin."

"Tämä koulu on aika vaativa ja oppilaita kai kasvatetaan enemmän eurooppalaiseen ja vähän ankarampaan tyyliin kuin Suomen kouluissa. Pidän siitä, että meidät kasvatetaan monikulttuurisiksi."

"Opettajissa on suuria eroja edustavathan he suunnilleen kaikkia Euroopan maita. heillä on erilaiset opetustyylit. Suomalaiset ovat parhaita, muut tiukempia."

"Ala-asteella läksyjä saa aika vähä, mutta yläasteella enemmän. Yläasteelle mennään jo kuudennella luokalla. Silloin tuntee ittensä jotenkin epävalmiiks, mutta yläasteeseen tottuu äkkiä jaku oot ollut täällä kaksi viikkoa, se tuntuu ku olisit ollu jo ikuisuuden."

"Koulupäivät ovat pidempiä kuin Suomessa ja kokeita on paljon. Vaatimustaso on ehkä myös tiukempi…"

"Täällä maanantai, tiistai ja torstai ovat semmosii pitkiä päiviä, eli koulua on kello neljään. Keskiviikkona ja perjantain ovat taas lyhyitä, silloin on koulua vain kello yhteen."

"Koulussa oppilaat ovat paljon tekemisissä keskenään ja saat paljon kavereita muista maista. Täällä opit paljon kieliä ja myös puhumaan kieliä."

"Eurooppa-koulusta on hyvät mahdollisuudet mennä opiskelemaan ulkomaille! Koulu antaa mahdollisuuden kansainväliseen ja monikieliseen koulutukseen, sillä olemme tunnettuja Euroopassa."

"Minulle Eurooppa-koulu tarkoittaa myös korkeampia tavoitteita tulevaisuuden suhteen, haluan pärjätä!"

"Koulussamme on superhauskat luokkaretket…"