Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas

Ohjeita opetuksen, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille

Turvallisuus on jokaisen asia

Turvallisuus kuuluu jokaiselle. Se on jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen perusoikeus. Aikuiset ovat vastuussa siitä, että jokaisella lapsella, oppilaalla ja opiskelijalla on opiskeluympäristö, jossa on mahdollista kasvaa, kehittyä ja opiskella turvallisesti.

Varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta sekä ammatillista koulutusta koskevissa säädöksissä määritellään oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen oppimisympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä varhaiskasvatuksen yksiköiden, koulujen ja oppilaitosten johdon sekä henkilökunnan kanssa suunnitella ja organisoida toiminta niin, että opetus ja oppiminen voivat toteutua turvallisissa olosuhteissa ja ympäristössä.

Myös oppilaat ja opiskelijat ovat omalta osaltaan vastuussa turvallisesta ympäristöstä. Erityisesti tämä nousee esiin ammatillisessa koulutuksessa, kun nuoret opiskelevat työtä tekemällä ja näin ollen ovat työntekijöitä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työntekijää noudattamaan työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää, turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Edellä mainitut periaatteet on hyvä kenen tahansa työntekijäksi kasvavan oppia jo nuorena.

Varhaiskasvatuksessa turvallisuuteen liittyviä teemoja on hyvä käsitellä lapsen arjen ympäristöissä, kuten päivittäin toistuvissa tilanteissa (esim. ruokailu, pukeminen ja riisuminen, ulkoilu, lepo), leikeissä sekä liikenteessä. Erityisesti turvallisuuteen liittyviä tekijöitä otetaan huomioon lasten välisissä vuorovaikutustilanteissa ja opetetaan lasta tunnistamaan vaaranpaikkoja, pyytämään apua, arvioimaan riskejä sekä tekemään turvallisia valintoja.

Onnistuneen turvallisuuskulttuurin tunnusmerkki on, että jokainen sitoutuu omalta osaltaan riittävän vahvasti pitämään yllä turvallisuutta. Tuolloin johto on sitoutunut turvallisuusasioihin, turvallisuusasioiden hoito on organisoitu hyvin, turvallisuus on osa laadunvarmistusta ja turvallisuuskoulutus ja -opetus on hoidettu hyvin.

Turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen on käytännön toimenpiteitä: Organisaation turvallisuussuunnitelmat pidetään ajan tasalla, uudet työntekijät perehdytetään turvallisuusjärjestelyihin, henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti turvallisuuskoulutusta, turvallisuudesta vastaavat suorittavat jatkuvaa valvontaa ja onnettomuustilanteiden varalta harjoitellaan.

Tämän Opetustoimen turvallisuusopas-verkkojulkaisun laatimisesta on vastannut Opetushallituksen asettama työryhmä, jossa edustettuina olivat seuraavat tahot: Suomen Ammatilliset Rehtorit ry, Kuntaliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Opetushallitus,Pelastusopisto, Poliisihallitus ja Suomen Rehtorit ry. Asiantuntija-apua työryhmä sai myös Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Tuusulan ja Mäntsälän kunnista.

Oppaan valmistuminen on osa jatkosuunnitelmaa, jonka sisäasiainministeriön 19.1.2009 asettama oppilaitosten turvallisuustyöryhmä esitti työnsä päättyessä. Opetustoimen turvallisuusoppaan tavoitteena on antaa käytännön ohjeita koulutuksen järjestäjille ja rehtoreille turvallisuussuunnitteluun ja -johtamiseen, perustella määräyksiä ja ohjeita sekä ohjata tiedon lähteille. Opas tarjoaa konkreettisia malleja mm. kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.

Oppaassa käytetään termiä lapsi tai oppilas, ellei erityisesti tarkoiteta lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjästä (kunta, kuntayhtymä tai yksityinen) käytetään termiä koulutuksen järjestäjä. Muut oppaassa käytetyt termit määritellään oppaan osiossa Tukimateriaalit.

Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnittelu

Opetustoimen turvallisuusoppaan yhteyteen on lisätty varhaiskasvatuksen turvallisuuteen liittyviä kokonaisuuksia. Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuslain (2 a §) mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on muun muassa varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös tapaturmien suunnitelmallinen ehkäisy ja seuranta, turvallisuuskasvatus sekä tiloista ja välineistä huolehtiminen. Varhaiskasvatus edellyttää toimivaa ja sitoutunutta turvallisuuden johtamista sekä turvallisuusasiat hallitsevaa henkilöstöä.

Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnittelua on ohjannut vuodesta 2008 teos Päivähoidon turvallisuussuunnittelu. Kyseistä teosta hyödynnetään soveltuvin osin tässä sähköisessä oppaassa. Päivähoidon turvallisuussuunnittelu teoksen päivityksen syynä ovat olleet:

  • muutokset hallinnonalasiirrossa, jonka myötä Opetushallituksesta tuli varhaiskasvatuksen asiantuntijavirasto (1.8.2015)
  • muutokset mm. varhaiskasvatuslaissa, pelastuslaissa, lastensuojelulaissa sekä
  • Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa -loppuraportin keskeiset esitykset, jotka koskivat varhaiskasvatusta.

Muita Opetushallituksen aineistoja turvallisuuden edistämisestä

Oppilas ja opiskelijahuollon opas

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
15.05.2018