Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas

Linkkejä

Säädökset

Suomen perustuslaki 731/1999
Perusopetuslaki 628/1998
Lukiolaki 629/1998
Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998
Terveydenhuoltolaki 1326/2010
Lastensuojelulaki 417/2007
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ja ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011
Toimintaohjelma neuvolatyölle ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle
Pelastuslaki 379/2011
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011
Työturvallisuuslaki 738/2002
Poliisilaki 493/1995
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
Rakennustuotedirektiivi 89/106/ETY
Laki kuluttajatavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 75/2004
Kokoelma opetustoimeen liittyvistä säädöksistä

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
Ammatillisten perustutkintojen perusteet
Näyttötutkintojen perusteet
Maahanmuuttajien koulutus

Koulujen ja oppilaitosten turvallisuudesta

Koulujen turvallisuussuunnitelmat (Kuntaliitto)
Kouluterveydenhuollon laatusuositus (pdf, Sosiaali- ja terveysministeriö)
Opiskeluterveydenhuollon opas (pdf, Sosiaali- ja terveysministeriön)
Toimintaohjelma 2013-2016 neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle (pdf, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Oppilaitosten turvallisuus (pdf, Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009 – perusraportti (pdf, Opetushallitus)
Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. (pdf, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Koulutapaturmien ehkäisy (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Korkeakoulun turvallisuuskäsikirja – vakavien henkilöriskien hallinta (pdf)
Arjen ennakoiva turvallisuusjohtaminen oppilaitoksissa (pdf, Laurea)

Oppilas- ja opiskelijahuollon opas (Opetushallitus)
Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä (Opetushallitus)

Päiväkotien ja perhepäivähoidon turvallisuudesta

Henkilövahinkojen ehkäisy – Käsikirja päiväkotien henkilökunnalle ja perhepäivähoitajille (Folkhälsan)
Turvallisuuden edistäminen ja tapaturmien ehkäisy varhaiskasvatuksessa (pdf, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa – Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen (pdf, Mannerheimin Lastensuojeluliitto & Folkhälsan)
Turvallisuusopas lapsi- ja perhetoimintaan (pdf, Mannerheimin lastensuojeluliitto)
Lastenneuvola ja varhaiskasvatus lapsen päihteettömän kasvuympäristön tukena (pdf, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa (pdf, Lastensuojelun keskusliitto)
Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallinen toteuttaminen lasten päivähoidossa (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Tutkimus

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Turvallisuusoppaat

Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus (Opetushallitus)
Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas (Opetushallitus)
Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet (Opetushallitus)
Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet (Opetushallitus)
Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas (Opetushallitus)
Käsityön työturvallisuusopas (Opetushallitus)
Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen, osa 1: käyttäjän opas (Opetushallitus)
Utrymmen, säkerhet och utrustning för undervisningen i naturvetenskaperna (Opetushallitus)

Varaudu: Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa (pdf, Kuntaliitto)
Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Paloturvallisuusvideot eri kielillä (Pirkanmaan pelastuslaitos)

Turvallisuuskasvatus ja oppimateriaalit

Turvanetti – Turvallisuustietoa ja materiaaleja peruskouluille (Opetushallitus )

Liikennekasvatus – työkalupakki opettajille (Liikenneturva)
Viisaasti vesillä
Nou Hätä! – pelastustietoa ja materiaalia 8.-luokkalaisille vuosittaiseen kampanjaan liittyen (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö)
112-päivä (Hätäkeskuslaitos)
Tulipysäkki (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö)
Kuuden K:n malli – tapaturmien ehkäiseminen päiväkodeissa ja kouluissa (Mannerheimin Lastensuojeluliitto)
Jepulis – turvallisuusmateriaali 7–8-vuotiaille (Kotitapaturmien ehkäisykampanja)
Lapset, nuoret ja ensiapu – materiaalia ensiavun harjoitteluun ja liikenneturvallisuuteen (Suomen Punainen Risti)
Terve Koululainen – materiaaleja ja tietoa liikuntavammojen ehkäisyyn (UKK-instituutti)
Koulukiusaamisen vähentäminen (Kiva Koulu -hanke)

Vaaranpaikkakartoitus koulumatkalle (Liikenneturva)
Turvallisesti kävellen -oppimateriaali (Liikenneturva)
Turvallisesti joukkoliikenteessä ja koulukuljetuksissa -opettajan aineisto (Liikenneturva)
Pikin turvallisuuspeli
Tulikettu – materiaali esi- ja perusopetukseen
Rescuebusters-turvallisuuspeli perusopetusikäisille
Ransun pelastuskoulun videomateriaali

Ensiapu

Ensiapuohjeet (Suomen Punainen Risti)
Ensiapupelit ja -testit (Suomen Punainen Risti)

Tuoteturvallisuus

Leikkikenttien turvallisuus (Tukes)
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma 2015-2019 (pdf)
Kuluttajapalvelujen turvallisuusvaatimuksia (Tukes)

Tapaturmien ehkäisy

Piste tapaturmille (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Turvallisuuden tarkistuslista 0-3- ja 4-6-vuotiaille
Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma (pdf, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Tapaturmapäivä
Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi. Terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan toimenpide-ehdotukset (pdf, Sosiaali- ja terveysministeriö)
Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia - tukimateriaali terveyden ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun (pdf)
Kuuden K:n malli - tapaturmien ehkäisy päivähoidossa ja koulussa (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Viranomaistahoja

Hätäkeskuslaitos
Onnettomuustutkintakeskus
Meriturva – Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus
Poliisi
Puolustusministeriö
Puolustusvoimat
Rajavartiolaitos
Sisäministeriö
Sisäministeriö pelastustoimi
Säteilyturvakeskus
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Tulli
Tukes – Turvatekniikan keskus
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Pelastuslaitokset
Pelastusliitot
Suomen palopäällystöliitto

Pelastus- ja turvallisuusalan oppilaitoksia

Helsingin pelastuskoulu
Helsingin pelastuskoulu
Laurean ammattikorkeakoulu

Muita

Varautuminen ja väestönsuojelu (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö)
Myrkytystietokeskus
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto

Pelastus- ja turvallisuusalan lehtiä

Pelastustieto
Turvallisuus ja riskienhallinta

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
16.05.2018