Oppilas- ja opiskelijahuollon opas

Päivitetty 15.7.2016

Oppilas- ja opiskelijahuollon opas

Oppilashuollon oppaan sisältöä päivitetään, minkä vuoksi opas on poissa käytöstä. Tästä johtuen suurin osa tämänkin osion alasivuista on toistaiseksi pois käytöstä. Äkillisiä kriisejä, uhka- ja vaaratilanteita käsittelevä osio on päivitetty ja julkaistu Yhteisöllinen oppilashuolto -osiossa.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) annettiin 30.12.2013. Kunnissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on siirrytty sen mukaiseen toimintaan 1.8.2014 alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 21.12.2015 opiskeluhuoltolain päivitetyn soveltamisohjeen Kuntainfo 13a/2015. Uusi soveltamisohje auttaa opiskeluhuollon järjestämisessä ja siinä, miten palvelut tuotetaan ja rahoitetaan. Samoin ohjeesta selviävät, milloin opiskelijalla on oikeus päästä yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon tai muihin opiskeluhuollon palveluihin.

Soveltamisohjeeseen sisältyy oma luku, joka selventää lain edellyttämän monialaisen asiantuntijatyöryhmän merkitystä ja toimintaa yksilökohtaisessa opiskeluhuoltotyössä. Opiskeluhuoltolakiin liittyvät salassapitovelvollisuudet ja toisaalta velvollisuudet ja oikeudet luovuttaa opiskelijaa koskevia tietoja käydään niin ikään soveltamisohjeessa läpi.

Soveltamisohje on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Tutustu soveltamisohjeeseen: Soveltamisohje opiskeluhuollon järjestämiseen, Kuntainfo 13a/2015 (Stm.fi)

Oppilas- ja opiskeluhuolto opetussuunnitelman perusteissa ja muissa määräyksissä

Oheen on koottu päivitettynä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset opetussuunnitelman perusteisiin ja muihin määräyksiin sisältyvät oppilas- ja opiskeluhuoltoa koskevat määräykset.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppilashuolto, luku 6

Opetushallitus on määrännyt 22.12.2014 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Määräys edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä opetussuunnitelmien muuttamista. Esiopetuksen järjestäjien tulee ottaa perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat käyttöön viimeistään 1.8.2016 alkaen. Paikallinen opetussuunnitelma voidaan ottaa käyttöön jo 1.8.2015. Määräys on voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi.

Määräys (pdf)
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (pdf)
Perusteiden word-versiot löytyvät OPS 2016 -sivustolta

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015

Oppilashuolto, luku 6.3.

Opetushallitus on päättänyt 13.11.2015 perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lukiokolutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteista.

Määräys (pdf)
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015 (pdf)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Oppilashuolto, luku 8

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Käyttöönotto on määritelty perusteiden määräyskirjeessä.

Määräyksen täydennys (pdf)
Määräys (pdf)
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (pdf)
Perusteiden word-versiot löytyvät OPS 2016 -sivustolta

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2015

Opiskeluhuolto, luku 5.3.

Opetushallitus on päättänyt 13.11.2015 lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteista.

Määräys (pdf)
Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2015 (pdf)

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Opiskeluhuolto, luku 4.4.

Opetushallitus on päättänyt 27.10.2015 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 (pdf)
Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 word-versio löytyy LOPS2016-sivulta

Ammatillinen koulutus, muut määräykset

Opiskeluhuolto

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteet ammatilliseen perustutkintoon valmentavissa koulutuksissa/Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatilliseen perustutkintoon valmentavissa koulutuksissa

Määräys 94/011/2014 (pdf)
Määräys 94/011/2014 (rtf)

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteet ammatillisessa peruskoulutuksessa /Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Määräys 101/011/2014 (pdf)
Määräys 101/011/2014 (rtf)

Ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta koskevien säädösmuutosten (TUTKE 2) johdosta uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet tulivat voimaan 1.8.2015. Säädösmuutoksista johtuen muut määräykset annettiin erillisinä määräyksinä. Opiskeluhuoltoa koskevat määräykset kuuluvat näihin määräyksiin.

Lisätietoja

Kristiina Laitinen, puh. 029 533 1244,
Aira Rajamäki, puh. 029 533 1181,

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
21.07.2016