Oppilas- ja opiskelijahuollon opas

Äkilliset kriisit sekä uhka- ja vaaratilanteet ja niihin varautuminen

Tätä tukiaineistoa voidaan soveltaa esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Tekstissä käytetään oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisia käsitteitä opiskelija ja opiskeluhuolto, oppilaitos ja oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma ellei tekstissä suoraan viitata esi- ja perusopetusta koskevaan lakiin tai opetussuunnitelman perusteisiin. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaista käytetään tekstissä käsitettä opiskeluhuoltolaki.

Opetuksen ja koulutuksen järjestämisen lähtökohtana on opiskelijoiden, oppilaitoksen henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen ja kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen on osa oppilaitoksen toimintakulttuuria, opiskeluhuoltoa ja niissä toteutettavaa yhteistyötä.

Turvallisuuskulttuurin edistämistä esiopetusyksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa ohjaavat lainsäädäntö, opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteet ja ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeluhuollon osalta muut määräykset sekä niiden perusteella laadittavat suunnitelmat ja toimintaohjeet.

Äkillisissä kriiseissä, onnettomuuksissa sekä uhka- ja vaaratilanteissa oppilaitoksen toimintaa ohjaavat oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltosuunnitelman yhteisölliseen opiskeluhuoltoon kuuluvat toimintaohjeet äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa eli kriisisuunnitelma, pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma, sekä oppilaitoksen henkilökunnan osalta työturvallisuuslain edellyttämä työsuojelun toimintaohjelma.

Kriisisuunnitelma on osa oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman yhteisöllistä opiskeluhuoltoa koskevaa kokonaisuutta. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan Opetushallitus antaa opetussuunnitelman perusteissa tai muussa määräyksessä määräykset opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta.

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma laaditaan yhteistyössä opetustoimen, ja sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa sekä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen oppilaitoksen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu.

Koululla ja oppilaitoksella tulee olla koululakien ja opiskeluhuoltolain mukaan myös suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Kuvio. Turvallisuuden edistämistä ohjaavia lakeja, suunnitelmia ja tukiaineistoja.

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
21.07.2016