OPS 2016 - Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä.

Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Pääjohtaja Aulis Pitkälä allekirjoitti määräykset uusista perusteista 22.12.2014. Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla.

18.8.2016

Uuteen tuntijakoon siirtyminen

(tekstiä on muutettu 18.4.2016 siten, että siitä käy aikaisempaa selkeämmin ilmi, että säännösten tulkinnasta vastaavat opetuksen järjestäjät)

Opetushallitukselta kysytään usein, miten uuteen tuntijakoon siirryttäessä turvataan oppilaiden vähimmäistuntimäärien toteutuminen eri oppiaineissa.

Tuntimääristä määrätään kahdessa eri asetuksessa:

  • Perusopetusasetus (852/1998) määrittää oppilaiden vähimmäistuntimäärän kullakin vuosiluokalla (3 §:n 1 momentti, muutettu asetuksella 423/2012).
  • Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012, jäljempänä tuntijakoasetus, 13 §:n siirtymäsäännöstä muutettu asetuksella 378/2014) määrittää jokaisen oppiaineen vähimmäistuntimäärän niin sanotuissa nivelkohdissa ja koko perusopetuksen aikana.

Uusi tuntijakoasetus ja perusopetusasetukseen tehdyt muutokset muuttavat eräiden oppiaineiden vuosiluokkakohtaisia tuntimääriä nykyisestä. Asetuksiin ei sisälly siirtymäsäännöksiä siitä, miten aikaisemman tuntijaon mukaan opiskelun aloittaneiden oppilaiden vähimmäistuntimäärät eri oppiaineissa määräytyvät. Myöskään Opetushallituksella ei ole lakiin perustuvaa toimivaltaa määrätä, miten tuntimäärät siirtymävaiheessa lasketaan. Asetusten tulkinta kuuluu opetuksen järjestäjille.

Perusopetuslain 30 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opetushallituksen mielestä lähtökohtana edellä todettujen säännösten tulkinnassa on pidettävä sitä, että opetuksen järjestäjät turvaavat oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun ja oikeuksien toteutumisen. Opetuksen järjestäjien tulee ensisijaisesti varmistaa, että eri oppiaineille opetussuunnitelman perusteissa ja opetussuunnitelmissa määrätyt tavoitteet saavutetaan perusopetuksen aikana. Tämä voidaan varmistaa suunnittelemalla ja toteuttamalla opetus siten, että uuden tuntijakoasetuksen määrittelemä valtakunnallinen minimituntimäärä kussakin oppiaineessa ja valinnaisissa aineissa täyttyy perusopetuksen aikana kunkin oppilasikäluokan osalta (ks. valtakunnallisen tuntijakotaulukon oikeanpuoleinen sarake). Toisaalta opetuksen tavoitteiden saavuttaminen voidaan varmistaa myös erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla ja tukemalla yksittäisiä oppilaita. Lisäksi opetuksen järjestäjien tulee huolehtia siitä, että perusopetusasetuksen mukainen vuosiluokkakohtainen vähimmäistuntimäärä täyttyy.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
20.02.2018