Paikallisen työn tuki -tiekartta

Tiekartta pdf-muotoisena

VUOSI

ESI-, PERUS- JA LISÄOPETUSTA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖPohdittavat teematVirittävät kysymykset

PAIKALLINEN TYÖ

Mahdollinen toteuttaminen

2012

kesä ja alku-syksy

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Asetus 422/2012 (28.6.2012)

OPH valmistautuu opetussuunnitelman perusteiden laadintatyöhön

Valtakunnallisen perustetyön aikataulu julkaistaan OPH:n verkkosivuilla

Valtioneuvoston asetukseen tutustuminen

Koulutuksen ja oppimisen jatkumon vahvistaminen

Mikä muuttuu ja mikä säilyy samana valtioneuvoston asetuksessa?

Mitkä ovat esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen sekä aikuisten perusopetuksen tavoitteet? Mihin kasvatuksella pyritään? Millaista osaamista tavoitellaan?

Mitä tavoitteet edellyttävät esiopetuksen ja koulun toimintakulttuurilta ja opetukselta?

Millainen on perusopetuksen tuntijako? Mitä haasteita se tuo?

Millaisen pohjan tavoitteet ja tuntijako antavat opetussuunnitelman perusteille, paikallisille opetussuunnitelmille sekä kuntien ja koulujen työlle?

Valtioneuvoston asetukseen tutustuminen ja pohdinta suhteessa oman kunnan/koulun nykyiseen toimintaan

Esi-, perus- ja lisäopetuksen uudistamiseen liittyvän paikallisen keskustelun ja yhteistyön valmistelu

2012

syksy

Opetussuunnitelman perusteiden yleisten linjausten valmistelutyö käynnistyy

Paikallista valmistautumista tukevaa aineistoa julkaistaan OPH:n verkkosivuilla

Paikallista opetussuunnitelmatyötä tukevat tilaisuudet käynnistyvät yhteistyössä aluehallintoviranomaisten sekä yliopistojen harjoittelukoulujen kanssa

Opetussuunnitelmatyöhön liittyvä opetushenkilöstön täydennyskoulutussuunnitellaan

Ensimmäinen kommentointipyyntö koskien esi- ja perusopetuksen sekä lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yleisiä linjauksia
(marraskuu)

Esimerkki: Turun opetustoimen ops-prosessi

Toimintaympäristön muutos, tulevaisuudessa tarvittava sivistys, osaaminen ja esiopetuksen/koulun toimintakulttuuri

Oppimiskäsitys, oppimisympäristöt ja työtavat

Arvopohja, työn tarkoitus, eettinen orientaatio

Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Miten muutokset vaikuttavat koulutyöhön? Miten koulu vaikuttaa muutokseen?

Esimerkki: Tulevaisuuden koulu -video (Jyväskylän normaalikoulu)

Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat opintoja jatkaessaan ja myöhemmin elämässä? Miten toimien koulu parhaiten tuottaa tulevaisuuden sivistystä ja osaamista?

Esimerkki: Koulu kasvun paikkana -video
(Jyväskylän normaalikoulu)

Esimerkki: Mitä nuorten aikuisten mielestä kouluissa tulisi opettaa? (ppt)
(Rauman normaalikoulu)

Esimerkki: Millaisia opetusmenetelmiä koulussa pitäisi nuorten aikuisten mielestä olla? (ppt)
(Rauman normaalikoulu)

Esimerkki: Jos on toisesta kulttuurista -video
(Turun normaalikoulu)

Mitä tiedämme oppimisesta? Millaista oppimiskäsitystä oma toimintamme nyt ilmentää? Missä olosuhteissa oppimista parhaiten tapahtuu? Mitkä asiat ympäristössämme tukevat oppimista?

Esimerkki: Lasten ja nuorten koulu -video
(Jyväskylän normaalikoulu)

Esimerkki: Mitä tiedämme oppimisesta? -video
(Jyväskylän normaalikoulu)

Esimerkki: Esikoululaiset ratkaisevat ongelmaa -video
(Rauman normaalikoulu)

Esimerkki: Pekplattans pedagogiska potential i förskolan -video
(Vasa övningsskola)

Esimerkki: Lärobjekt - Bloggar i skolan
(Vasa övningsskola)

Esimerkki: Älypuhelimen käyttö opetuksessa ja oppimisessa -video
(Viikin normaalikoulu)

Esimerkki: Digitaaliajan opettaja alkuopetuksessa -video
(Viikin normaalikoulu)

Mitkä ovat esiopetuksessa/koulutyössä meille tärkeitä asioita? Mitä pyrimme saamaan aikaan? Mistä löydämme muutokseen kannustavia ja opetussuunnitelmatyötä tukevia elementtejä?

Esimerkki: Minäkuvia (pdf)
(Turun normaalikoulu)

Paikallisen pohdinnan ja yhteistyön organisointi ja vähittäinen käynnistäminen

Oppilaiden, huoltajien ja eri yhteistyökumppaneiden mukanaolo yhteisessä pohdinnassa

Yhteistyön tarpeiden selvittäminen ja kumppanuuksien rakentaminen; alueellisen/ seutukunnallisen opsin tarpeen arviointi sekä mahdollinen vastuuhenkilöiden nimeäminen

Tutustuminen opetussuunnitelmia, oppimista ja työtapoja koskevaan uusimpaan arviointitietoon ja tutkimukseen

Opetussuunnitelman perusteiden yleisten linjausten kommentointi (marraskuun loppu – joulukuun alku)

Esimerkki:
Helsinkiläisen Poikkilaakson ala-asteen oppilaiden palaute opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista (pdf)

2013

kevät

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sisältöalue- ja oppiainekohtainen valmistelutyö käynnistyy

Yleisiä linjauksia koskeva kentän palaute otetaan huomioon.

Paikallista opetussuunnitelmatyötä tukevat tilaisuudet jatkuvat.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutusta koskevatrahoituspäätökset tehdään

Opetuksen järjestäjän toimintakäytänteet, esiopetuksen/koulun arki ja toimintakulttuuri

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, esi- ja perusopetuksen sekä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteys kunnassa – jatkumon rakentamisessa tärkeät teemat

Henkilöstön osaamistarpeet

Miten kunnan toimintakäytänteet sekä kunkin koulun toimintatavat ja arki edistävät oppimista ja tulevaisuudessa tarvittavia taitoja? Miten oppilaat ovat mukana suunnittelussa – miten he oppivat vaikuttamaan ja ottamaan vastuuta ympäristöstään? Miten kunnassa/koulussa otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus?

Esimerkki: Koulun toimintakulttuuri ja oppilaan vaikutusmahdollisuudet -video
(Oulun normaalikoulu)

Esimerkki: Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla (pdf)
Liite (pdf)
(Tampereen normaalikoulu)

Miten kunnan/koulun toimintatavat tukevat kaikkien yhteisön jäsenten hyvinvointia?

Mitkä ovat varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta yhdistäviä keskeisiä tavoitteita, kasvatuksellisia teemoja ja toimintaperiaatteita? Miten yhteys toisen asteen koulutukseen toimii?

Millaista osaamista alueen/kunnan/koulun henkilöstö tarvitsee edistääkseen asetettuja tavoitteita?

Esimerkki: Tulevaisuuden monikulttuurinen koulu - monikulttuuristen opettajien haastatteluja -video
(Turun normaalikoulu)

Oman tilanteen arviointi

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja kasvatuksellisen jatkumon edellytysten rakentaminen

Mahdollisen täydennyskoulutuksen valmistelu ja organisointi

2013

syksy

Toinen kommentointipyyntö; luonnos esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi (elokuun loppu)

Valtakunnallinen perustetyö jatkuu saadun palautteen pohjalta

Paikallista opetussuunnitelmatyötä tukevat tilaisuudet jatkuvat

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus käynnistyy

Esiopetuksen kokonaisuus

Arvio nykytilasta ja edellisen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman laatimisprosessin annista

Miten esiopetuksen nykyinen opetussuunnitelma toimii? Entä käytäntö? Mitkä ovat vahvuutemme ja keskeiset kehittämistarpeemme?

Miten Opetushallituksen luonnos esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi muuttaisi alueen/kunnan/koulun toimintaa sekä esiopetusta? Mihin se meitä haastaa?

Mitä opimme alueellisen/paikallisen opetussuunnitelman aiemmista laadintavaiheista? Mitä kannattaisi tehdä toisin? Mitkä olivat hyviä käytänteitä?

Esiopetuksen perusteluonnoksen kommentointi (syyskuu)

Oman tilanteen arviointi

Valmistautuminen opetussuunnitelmien laadintaan

Taloudellisten resurssien varaaminen ops-työlle vuoden 2014 talousarvioon

Esimerkki: Helsingin opetustoimen ops-prosessi (pdf)

Esimerkki: Ylöjärven opetustoimen ops-prosessi (pdf)

2014

kevät

Esiopetuksen ja perusopetuksen valtakunnallinen perustetyö jatkuu. Esiopetuksen perusteluonnoksesta syksyllä 2013 saatu palaute otetaan huomioon.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita koskevat viralliset lausuntopyynnöt lähetetään.

Paikallista opetussuunnitelmatyötä tukevat tilaisuudet jatkuvat

Opetushenkilöstön täydennys- koulutus jatkuu

Kolmas kommentointipyyntö; luonnos perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi

(huhtikuu)

Perusopetuksen kokonaisuus, lisäopetus, valmistava opetus

Miten perusopetus ja nykyinen opetussuunnitelmamme nyt toimivat? Millaiset ovat mahdollisuudet lisäopetukseen? Entä mahdollisuudet perusopetukseen valmistavaan opetukseen?

Mitkä ovat vahvuutemme ja kehittämistarpeemme?

Mikä opiskelussa on olennaista hyvän oppimisen ja ihmisenä kasvun kannalta? Miten sen pitäisi näkyä opetussuunnitelmissa?

Tarvitsemmeko uutta osaamista tai koulutusta paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön?

Miten prosessi olisi hyvä toteuttaa?

Oman tilanteen arviointi jatkuu

Alueellisen/kuntakohtaisen/

koulukohtaisen ops-työn organisointi; työn rakenne, työnjako ja vastuut, kasvun ja oppimisen jatkumosta huolehtiminen, oppilaiden ja huoltajien osallisuus, yhteistyö eri tahojen kanssa, resurssit, tekniset ratkaisut jne.

Lasten kuuleminen, esimerkki Oulusta

Esimerkki: Oppilaiden kuuleminen opetussuunnitelman arvotyöskentelyssä Helsingissä (pdf)

Mahdollisen paikallisen täydennyskoulutuksen käynnistäminen

Perusopetuksen ja lisäopetuksen perusteluonnosten kommentointi (huhti-toukokuun vaihde)

2014

syksy

Perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteita koskevat viralliset lausuntopyynnöt lähetetään.

Perusteasiakirjat viimeistellään ja tehdään opetussuunnitelman perusteita koskevat Opetushallituksen päätökset

Opetushenkilöstön täydennys- koulutus jatkuu

Opetussuunnitelman perusteiden toimivuus paikallisen opetussuunnitelmatyön ja tulevaisuuden sivistyksen rakentamisen näkökulmasta

Miten Opetushallituksen luonnos perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi muuttaisi alueen/kunnan/koulun toimintaa sekä perusopetusta ja lisäopetusta? Mikä siinä on innostavaa ja mihin se haastaa?

Alueellisen/kuntakohtaisen/ koulukohtaisen ops-työn toteuttamiseen liittyvienratkaisujen viimeistely

2015

kevät

Opetushallitus järjestää valtakunnallisia ohjaustilaisuuksia

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus jatkuu

Paikallisen työn toteuttaminen ja tuki (alueellinen, kuntakohtainen, koulukohtainen)

Miten opetussuunnitelman laadinta saadaan parhaiten palvelemaan arjen koulutyön kehittämistä? Miten kaikki asianomaiset saadaan työhön mukaan?

Millaista tukea voidaan saada oppilailta, huoltajilta ja eri yhteistyötahoilta?

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

2015
syksy

Opetushallitus järjestää valtakunnallisia ohjaustilaisuuksia

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus jatkuu

Paikallisen työn toteuttaminen ja tuki (alueellinen, kuntakohtainen, koulukohtainen)

Miten työn etenemistä arvioidaan? Mistä voidaan saada palautetta? Auttaako yhteistyö muiden kuntien kanssa?

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

2016

kevät

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tuki jatkuu ja toimeenpanon tuki käynnistyy

Paikallisen työn toteuttaminen ja tuki (alueellinen, kuntakohtainen, koulukohtainen)

Miten päätöksentekoprosessi hoidetaan?

Paikallisen opetussuunnitelman hyväksyminen ennen 1.8.2016

2016

syksy

Uusien tavoitteiden ja tuntijaon, opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien mukainen opetus käynnistyy koko maassa. Paikallisen toimeenpanon tuki jatkuu ja uudistuksen toteutumisen seuranta alkaa.

Uusien normien toimeenpano

Miten paikallisesti tuetaan uusien opetussuunnitelmien toimeenpanoa?

Miten uusien perusteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan?

Uusien tavoitteiden ja tuntijaon, opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien mukainen opetus käynnistyy kaikilla vuosiluokilla.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
27.10.2015