Mikä edistää työn onnistumista?

Opetussuunnitelmatyö on kehittämisprosessi, joka onnistuakseen edellyttää hyvää johtamista ja kaikkien asianosaisten mahdollisuutta osallistumiseen, keskusteluun ja yhdessä tekemiseen. Parhaimmillaan työstä tulee yhteinen oppimisprosessi, joka vahvistaa avointa ja vuorovaikutteista, yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä luovaa toimintakulttuuria. Työn onnistumista edesauttaa

 • työn pohjana olevien normien (erityisesti perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetus tavoitteista ja tuntijaosta, opetussuunnitelman perusteet) tunteminen
 • oman työn lähtökohtia määrittävän tutkimus- ja arviointitiedon (esimerkiksi oppimistulosten arvioinnit, kouluterveystutkimusten tulokset, tyytyväisyyskyselyjen tulokset jne.) kokoaminen ja johtopäätösten tekeminen
 • yhteyksien hahmottaminen oman kunnan /yksityisen opetuksen järjestäjän muihin keskeisiin asiakirjoihin ja tavoitteisiin (mikä on paikallisesti tärkeää, mistä saadaan tukea opetustyöhön, miten opetustoimi tukee muiden strategioiden toteutumista)
 • tulevaisuuteen suuntautuva pohdinta (miten maailma muuttuu, millaisia ammatteja tulee olemaan, mitä tietoja ja taitoja tarvitaan, millaista maailmaa halutaan rakentaa jne.).


Paikallisessa opetussuunnitelmatyössä pohdittavia ja onnistumiseen vaikuttavia kysymyksiä ovat mm:

 • Miten prosessin johtaminen järjestetään ja miten johtamista tuetaan?
 • Miten työ vaiheistetaan ja miten linjataan järjestäjätason ja koulutason vastuut ja tehtävät?
 • Miten työ käytännössä organisoidaan ja resursoidaan eli kuka tekee, missä, milloin ja miten?
 • Miten eri toimijoiden tehtävät ja vastuut määritellään niin, että ne ovat kaikkien työssä mukana olevien tiedossa?
 • Miten opetussuunnitelmaa laativien henkilöiden/työryhmien työn yhtenäisestä linjasta huolehditaan?
 • Miten toteutetaan oppilaiden ja huoltajien osallistuminen työhön?
 • Mitkä sidosryhmät pyritään saamaan mukaan työhön ja miten?
 • Kenen toimesta, miten, milloin ja minkä kanavien kautta työn tavoitteista, vaiheista, organisoinnista ja osallistumisen mahdollisuuksista viestitään?
 • Miten esiopetuksen ja koulujen henkilöstön kouluttamisesta huolehditaan?
 • Miten paikallisesta opetussuunnitelmasta päätetään, miten päättäjien tiedontarpeista huolehditaan koko prosessin ajan?

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
27.02.2015