Mitä esiopetuksessa on huomioitava?

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita on valmisteltu rinnan perusopetuksen perusteiden kanssa. Tällä on haluttu varmistaa se, että lasten kannalta sujuvan jatkumon rakentaminen olisi mahdollista myös paikallisesti.

Useimmat tiekartan osioista tarjoavat vinkkejä sekä esi- että perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön. Tässä esitellään muutamia esiopetuksen erityiskysymyksiä.

Kehittämiskohteena yhtenäinen oppimisen polku

Esiopetusta toteutetaan pääosin (n. 80 %) päiväkodeissa. Koska esi- ja perusopetus toimivat useimmiten eri yksiköissä, oppimisen polun jatkumoa täytyy tietoisesti kehittää ja ylläpitää ammattilaisten yhteistyössä. Perusopetuksen kanssa yhteinen opetussuunnitelmatyö on hyvä mahdollisuus luoda jatkumoa toimintakulttuuriin, opetukseen sekä tuen ja oppilashuollon toimintaan. Yhteisiä ammatillisen keskustelun aiheita tarjoavat muun muassa arvoperusta, oppimiskäsitys, laaja-alainen osaaminen, oppimisympäristöt, työtavat ja oppimista tukeva arviointi. Keskustelu tarjoaa opettajille luontevan mahdollisuuden tutustua toisten työhön ja vahvistaa yhteistyön perustaa jatkossa.

Tuen ja oppilashuollon yhtenäiset käytännöt

Esiopetuksen niin kutsuttua kolmiportaista tukea sekä oppilashuoltoa määrittelevät perusopetuksen kanssa yhteiset lait. Myös opetussuunnitelman perusteet ovat näiltä osin pitkälti yhteneviä. Tuen ja oppilashuollon käytäntöjen tulisi olla yhtenäisiä esi- ja perusopetuksessa. Lapsilla on oikeus tuen ja oppilashuollon palveluihin opetuksen järjestämispaikasta riippumatta. Yhtenäisten käytäntöjen luominen on järkevää myös resurssien kannalta, ne ovat useimmissa kunnissa yhteisiä. Monet kunnat ovat lähteneet kehittämään tuen käytäntöjä koko varhaiskasvatukseen. Tällä on haluttu varmistaa lasten varhainen tuki. Usein käytetyt termit ovat perusopetuslain mukaisia. On kuitenkin hyvä muistaa, että varhaiskasvatuslain mukainen kuntoutussuunnitelma ja siihen liittyvät käytännöt poikkeavat esi- ja perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta.

Jokainen lapsi on tervetullut peruskouluun

Perusopetuslaki määrittää esiopetuksen jatkossa velvoittavaksi. Lapsen on osallistuttava esiopetukseen tai hänen huoltajansa on muulla tavalla pidettävä huolta siitä, että lapsi osallistuu esiopetuksen tavoitteet täyttävään muuhun toimintaan. Se mitä muu toiminta voi olla, ei ole määritelty säädöksissä. Laadukas esiopetus tukee monilla tavoin lapsen koulun käynnin aloittamista ja hyvinvointia. Kouluun ovat kuitenkin tervetulleita kaikki lapset huoltajan valinnoista riippumatta. Esiopetuksen tavoitteista, toiminnasta ja vaikuttavuudesta on kuitenkin hyvä kertoa ja tiedottaa kaikille huoltajille.

Paikallisuus saa näkyä

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sisältää kohtia, joita voidaan sellaisenaan hyödyntää paikallisessa opetussuunnitelmassa. Ohjeet paikalliseen työhön löytyvät kunkin pääluvun lopusta. Paikallisessa opetussuunnitelmassa on kuitenkin hyvin tilaa omille kehittämisen kohteille, oppimisympäristöjen käytölle ja laadukkaiksi havaituille käytännöille.

Pohdittavia kysymyksiä:

  • Miten organisoimme opetussuunnitelmatyömme niin, että esi- ja perusopetuksen ammattilaisilla on mahdollisuus työskennellä yhdessä?
  • Miten esi- ja perusopetuksen jatkuva yhteistyö toteutetaan käytännössä?
  • Ovatko tuen ja oppilashuollon käytäntömme yhtenäisiä esi- ja perusopetuksessa? Miten niitä pitää kehittää?
  • Miten tiedotamme ja kerromme esiopetuksesta niin että saavutamme kaikki huoltajat?
  • Mitä paikallisia kehittämisen tavoitteita miellä on ja miten ne otetaan huomioon opetussuunnitelmassa?
  • Mitä paikallisia oppimisympäristöjä haluamme hyödyntää?
  • Mitä kehittämäämme haluamme vahvistaa kirjaamalla opetussuunnitelmaan?

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
12.11.2015