Mitä valinnaisuus tarkoittaa?

Perusopetuksessa on kolmenlaista valinnaisuutta: a) taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, b) oppilaan valintaan perustuvat valinnaisaineet sekä c) valinnaiset, oppilaille vapaaehtoiset kielet. Kaksi ensin mainittua valinnaisuuden muotoa on opetuksen järjestäjää velvoittavaa. Kieliopintojen osalta opetuksen järjestäjä päättää, tarjotaanko valinnaisia kieliä vai ei.

a) Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Perusopetuksen valtakunnallinen tuntijako määrittelee taide- ja taitoaineiden ryhmään kuuluvat yhteiset oppiaineet, jotka ovat kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikki. Tuntijako määrittelee kullekin taide- ja taitoaineelle vähimmäistunnit, joiden lisäksi näihin oppiaineisiin osoitetaan tuntijaossa valinnaisia tunteja 6 vvt vuosiluokilla 1 – 6 ja 5 vvt vuosiluokilla 7 – 9.

Opetuksen järjestäjä päättää taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien käytöstä. Se voi tarkoittaa ensinnäkin sitä, että opetuksen järjestäjä päätöksellään ratkaisee valinnaisten tuntien sijoittamisen tuntijaon mukaisiin taide- ja taitoaineisiin sekä eri vuosiluokille. Toinen vaihtoehto on, että opetuksen järjestäjä delegoi päätöksenteon kouluille. Opetuksen järjestäjällä on myös valta nimetä osa tai kaikki taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit oppilaille valittaviksi. Tällöin opetuksen järjestäjä päättää (tai delegoi kouluille päätettäväksi), millaiselta ainetarjottimelta oppilas valitsee. Jos koulussa on painotettua opetusta, voidaan taide- ja taitoaineiden valinnaisuutta käyttää painotuksen toteuttamiseen.

Kotitalous on ensimmäistä kertaa nimetty osaksi taide- ja taitoaineiden ryhmää. Nyt siis opetuksen järjestäjän päätöksellä kotitaloutta voidaan tarjota jo 6. luokalla tai sitä alemmilla vuosiluokilla, jos opetuksen järjestäjä päättää sijoittaa 1-6 vuosiluokille määritellyistä valinnaisista tunneista osan kotitalouden opetukseen. Tämä mahdollistaisi kotitalouteen nykyistä pitemmän oppimisjatkumon.

b) Valinnaiset aineet

Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia valinnaisten aineiden opiskelua, joka syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaan. Valinnaisuus voi liittyä mihin tahansa yksittäiseen oppiaineeseen – myös taide- tai taitoaineisiin tai kieliin - useampiin oppiaineisiin tai suoraan esimerkiksi laaja-alaiseen osaamiseen.

Opetuksen järjestäjä päättää, miten tunnit sijoitetaan eri vuosiluokille ja mitkä ovat valinnaisina tarjottavat aineet eli minkälaisista vaihtoehdoista oppilas pääsee valitsemaan. Valinnaisten aineiden tunteja voidaan käyttää sellaisen painotetun opetuksen järjestämiseen, johon hakeudutaan. Tällöin katsotaan, että oppilaan hakeutuminen painotettuun opetukseen on oppilaan valinta.

Valtioneuvoston asetuksen (422/2012) 8 §:n perusteella koulussa, jossa on saamelaisten kotiseutualueella asuvia oppilaita, tulee valinnaisena aineena olla saamen kieli. Koulussa, jossa saamenkielisille, romanikielisille ja vieraskielisille oppilaille opetetaan äidinkielenä oppilaan omaa äidinkieltä, tulee valinnaisena aineena olla ruotsin kieli tai suomen kieli.

c) Valinnaiset kielet

Opetuksen järjestäjä päättää, tarjoaako se kaikille yhteisten kieliopintojen lisäksi mahdollisuuden kielten valinnaisiin opintoihin. Valinnaisten kielten opiskelu on oppilaille vapaaehtoista.

Valinnaisia kieliä voidaan tarjota toisessa kotimaisessa kielessä tai vieraissa kielissä. Valinnaisena voidaan opettaa mitä tahansa kieltä A2- tai B2-oppimääränä.

A2-oppimäärän mukaisen valinnaisen kielen vuosiviikkotuntimäärä perusopetuksen aikana on vähintään 12. Opetuksen toteuttamiseen voidaan käyttää kaikkiin oppiaineisiin tarkoitettua 9 vvt:n valinnaisuutta, minkä lisäksi osa opetuksesta on vähimmäistuntimäärän ylittävää opetusta. Vaihtoehtoisesti opetus voi olla kokonaan vähimmäistuntimäärän ylittävää opetusta. Mikäli oppilas opiskelee A2-oppimääränä toista kotimaista kieltä, joka on kaikille yhteinen oppiaine, voidaan opetukseen käyttää B1-kielelle varatut 6 vvt, ja loput 6 vvt voidaan toteuttaa valinnaisten aineiden tunneista tai vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena.

Lyhyen eli B2-oppimäärän mukaisen valinnaisen kielen (B2) opetuksen laajuus on 4 vvt. Opetus voidaan toteuttaa valinnaisten aineiden tunneista tai vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Mitkä valinnaisuuteen liittyvät asiat määritellään opetuksen järjestäjätasolla, mitä delegoidaan kouluissa suunniteltavaksi ja päätettäväksi esimerkiksi lukuvuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä?
  • Millainen valinnaistarjonta on oppilaiden näkökulmasta riittävän monipuolinen ja innostava? Miten tarjontaa voitaisiin pohtia oppilaiden kanssa?
  • Onko valinnaisainetarjontaa mahdollista laajentaa koulujen yhteistyöllä tai esimerkiksi etäopetusta hyödyntäen?
  • Miten valinnaisuudella vahvistetaan oppiaineiden opiskelun jatkumoa?
  • Miten määritellään valintojen tekemiseen liittyvät käytännöt?
  • Miten valinnaisuudesta tiedotetaan oppilaille ja huoltajille?
  • Miten vahvistetaan oppilaiden edellytyksiä valintojen tekemiseen?

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
12.11.2015