Miten edistämme oppimista?

Opetussuunnitelman perusteet painottavat oppimisen keskeisyyttä koulujen ja päiväkotien toiminnassa. Perusteiden oppimiskäsityksen mukaan oppimisessa on tärkeää oppilaan aktiivinen toiminta, vuorovaikutus, oppimaan oppiminen sekä kannustava palaute. Myös se on tärkeää, minkälaisissa oppimisympäristöissä oppilaat toimivat ja minkälaisten työtapojen käyttöön heitä ohjataan. Laaja-alaisen osaamisen kuvauksessa todetaan, kuinka tutkiva ja luova työskentely sekä yhdessä tekeminen edistävät oppimaan oppimisen taitoja. Oppimista edistävän toimintakulttuurin kannalta olennaista on, että koko kouluyhteisö toimii oppivana yhteisönä. Oppiva kouluyhteisö edistää jokaisen jäsenen hyvinvointia ja kannustaa kaikkia oppimaan. Oppimisen ilo, onnistumisen kokemukset ja usko omiin mahdollisuuksiin innostavat kehittämään osaamista edelleen. Oppimiskäsityksen mukainen arviointi on monipuolista ja kannustavaa. Se auttaa oppilasta ymmärtämään oppimisprosessia ja ohjaa oppimista.

Oppimiskäsityksen ja oppivan yhteisön merkitys
Miten ymmärrämme oppimisen omassa yhteisössämme? Miten voimme tukea oppilaan oppimisprosessia?
Miten paikallisella opetussuunnitelmalla voidaan edistää oppilaan aktiivista roolia oppimisessa? Mikä on ohjauksen merkitys? Miten pidämme huolta monipuolisista työtavoista ja oppimisympäristöistä?
Mitkä ovat ne toimenpiteet, joiden avulla ajattelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymisestä huolehditaan?
Mitä oppimista edistävä toimintakulttuuri ja oppiva yhteisö tarkoittavat opetussuunnitelman laadinnan kannalta?
Mihin palautteen antamisessa kiinnitetään huomiota? Minkälainen palaute aidosti ohjaa oppilaan oppimista? Miten tuemme oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin?

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
27.02.2015