Miten eheytämme?

Opetusta eheyttämällä autetaan oppilaita hahmottamaan asioita kokonaisuuksina ja näkemään eri oppiaineissa opiskeltujen asioiden yhteyden toisiinsa ja elämän eri ilmiöihin. Tämä edellyttää pedagogista otetta, jossa mietitään, miten tavoitteet, sisällöt ja työtavat liittyvät toisiinsa ja täydentävät toisiaan, niin että oppilaiden on mahdollista kokea sekä opiskeltavat asiat että oma oppimisprosessinsa mielekkäänä kokonaisuutena.

Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt laaja-alaisen osaamisen seitsemän aluetta tavoitteineen antavat suunnan ja pohjan eheyttämiselle. Esiopetuksen ja perusopetuksen toimintakulttuuri tukevat laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista. Perusopetuksessa monialaisten oppimiskokonaisuuksien muodostaminen on keskeinen opetusta ja oppimista eheyttävä keino. Myös muita eheyttämisen tapoja voi käyttää. Esiopetus on kokonaisuudessaan eheytettyä ja perusteissa määritellyt oppimiskokonaisuudet ohjaavat opetuksen suunnittelua. Eheyttäminen rakentuu yhteisen arvoperustan varaan.

Pohdittavia kysymyksiä voivat olla:

  • Miten yhdessä mietitään laaja-alaisen osaamisen merkitystä ja vaikutusta opetukseen ja oppimiseen; miten se muuttaa päiväkodin tai koulun arkea?
  • Miten laaja-alaista osaamista jäsennellään ja painotetaan paikallisesta näkökulmasta?
  • Miten varmistetaan laaja-alaisen osaamisen jatkumo esiopetuksesta perusopetukseen ja mahdolliseen lisäopetukseen?
  • Miten laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen varmistetaan esiopetuksessa sekä perusopetuksen oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa?
  • Missä (opetuksen järjestäjän taso, päiväkoti/koulu) opetuksen eheyttämisratkaisut tehdään ja millaiset pelisäännöt sovitaan esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien ja perusopetuksen monialaisten oppimiskokonaisuuksien monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen?
  • Miten oppilaat osallistuvat suunnitteluun niin, että heidän kokemuksensa (kiinnostavuus, asioiden liittyminen toisiinsa, opiskelun mielekkyys jne.) ovat keskeisiä sekä suunnittelussa että toteutumisen arvioinnissa?
  • Miten ja minkä tahojen kanssa tehdään yhteistyötä erityisesti oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa?

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
02.03.2015