Miten paikallinen prosessi toimii?

Opetussuunnitelman laadintaan ja rakenteeseen liittyvien ratkaisujen tekeminen on olennaista paikallisen opetussuunnitelmatyön organisoinnin ja työn onnistumisen kannalta. Rakenneratkaisut edellyttävät yhteistyömahdollisuuksien ja työnjaon selvittämistä niin opetussuunnitelman laatimisen kuin opetuksen toteuttamisenkin osalta. Perusopetuslakiin sisältyy myös uusi velvoite, jonka mukaan oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien laadintaan. Tämä edellyttää mielekkäiden osallistumistapojen luomista. Heti alussa on hyvä pohtia myös sitä, miten ops-työn etenemistä ja valmiin opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan. Opetussuunnitelma-prosessin osalta mietittäviä asioita ovat mm:

  • Tehdäänkö opetussuunnitelman laadinnassa ja opetuksessa kuntarajat ylittävää yhteistyötä? Kenen kanssa yhteistyötä tehdään? Mitä asioita voidaan valmistella yhdessä?
  • Laaditaanko yksi paikallinen opetussuunnitelma vai sekä opetuksen järjestäjän että yksikkötasoiset opetussuunnitelmat?
  • Mitä on tarpeen pohtia jokaisessa esiopetusyksikössä ja koulussa sekä kirjata joko yksikkökohtaiseen opetussuunnitelmaan tai lukuvuosisuunnitelmaan?
  • Mitkä ovat esiopetusta ja muuta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja mahdollisesti myös toisen asteen koulutusta yhdistäviä keskeisiä tavoitteita, kasvatuksellisia teemoja ja toimintaperiaatteita?
  • Mitkä ovat parhaita tapoja saada oppilaat ja huoltajat mukaan suunnittelutyöhön ja mihin yhteistyössä kannattaa keskittyä?
  • Ketkä muut ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita; missä asioissa ja miten heidän kanssaan työskennellään? Miten huolehditaan oppilashuoltoa ja kodin ja koulun yhteistyötä käsittelevien osuuksien laatimisesta yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa?
  • Mitä muita lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyviä suunnitelmia kunnassa on, jotka vaikuttavat opetussuunnitelman laadintaan?
  • Halutaanko opetussuunnitelmaan kytkeä esimerkiksi tietostrategia, kestävän kehityksen suunnitelma, yhteinen liikuntaohjelma tai kulttuurikasvatussuunnitelma ja miten se tehdään?

Paikallisten opetussuunnitelmien sisältö vaihtelee opetuksen järjestäjän tarjonnan sekä paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Opetussuunnitelman tarkempi laadinta tarvitseekin pohjakseen ratkaisut mm. opetettavista äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen sekä vieraitten kielten ja uskonnon oppimääristä, tuntijaosta ja sen yhteydessä eri oppiaineiden opetuksen aloittamisajankohdista, valinnaisista aineista, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien käyttämisestä ja mahdollisista painotuksista. Keskeisiä ovat myös esimerkiksi etäyhteyksien hyödyntäminen, yhdysluokkaopetuksen järjestäminen tai vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun mahdollisuuksiin sekä oppiainejakoisuuteen vs. eheytettyyn opetukseen liittyvät ratkaisut. Kunta ratkaisee myös, tarjoaako se lisäopetusta ja missä muodossa opetusta tarjotaan (lisäopetusryhmässä ja/tai yksilöllisesti räätälöityinä lisäopetusratkaisuina).

Opetushallituksen tuottamat ePerusteet sisältävät paikallisen opetussuunnitelman laadintaa helpottavan työkalun.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
27.02.2015