Utvärdering av läroämnet finska i den grundläggande utbildningen

Inlärningsresultaten i finska enligt A-lärokursen och den modersmålsinriktade lärokursen i årskurs 9 våren 2009

Våren 2009 utvärderades inlärningsresultaten i finska i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen. Sammanlagt deltog ca 2 700 elever av vilka knappt 1 100 elever följde den modersmålsinriktade lärokursen och drygt 1 600 elever A-lärokursen i finska. Elevernas kunskaper testades med separata prov för de tvåspråkiga eleverna som följer den modersmålsinriktade lärokursen och för de enspråkigt svenska eleverna som följer A-lärokursen. Samtliga elever från 40 finlandssvenska skolor deltog i utvärderingens skriftliga del. En dryg femtedel av A-lärokursens elever deltog också i den muntliga delen av utvärderingen. Dessutom kartlades elevers attityder till det finska språket och undervisningen i finska.

I den här rapporten redovisas resultaten av utvärderingen enligt lärokurs och delområde. Resultaten beskrivs ur ett regionalt perspektiv och utgående från elevernas vitsord i läroämnet finska. I rapporten presenteras även elevernas språkliga bakgrund samt flickors och pojkars framgång i utvärderingen. Ur rapporten framgår även hur kunskaperna i finska ser ut att ha utvecklats i förhållande till den föregående utvärderingen år 2001.

Författare:
Outi Toropainen

År:
2010

ISBN:
978-952-13-4532-6 (pdf)

Serie:
Uppföljningsrapporter 2010:1

ISSN:
ISSN-L 1798-9035
ISSN 1798-9043 (online)

Publikationen finns på följande språk:
svenska

Publikationen:
Utvärdering av läroämnet finska i den grundläggande utbildningen (pdf)