Språk, identitet och skola II

Barn och ungdomar i svenska skolor i olika språkliga miljöer

Den svenska skolans framtid och dess kulturförmedlande roll har livligt diskuterats i media. De kommande inbesparingarna och omorganiseringarna inom hela utbildningsväsendet i kombination med det rätt kärva språkpolitiska klimetet väcker oro för den självständiga svenska skolan. Sällan kommer emellertid de barn och ungdomar som berörs av förändringar i utbildnings – och språkpolitiska prioriteringar till tals.

I den här rapporten som är den andra i projektet Språk, identitet och skola synliggörs den språkliga hemmiljön och det komplexa språkbruket hos barn och ungdomar som går i svenska skolor och som å ena sidan, växer upp i enspråkigt finska miljöer och å andra sidan, i övervägande svenskspråkiga miljöer. Barnens och ungdomarnas tankar om svenska språkets betydelse, hur de vill definiera sig språkligt och hur de ser på den egna språkliga kompetensen i svenska och finska kommer fram. Den svenskspråkiga skolans inverkan synliggörs via skillnader och förändringar i språkbruket hos barn och ungdomar i olika åldrar. Rapporten är avsedd för alla som är intresserade av pedagogiska och språkliga frågor inom skolväsendet i dagens Finland.

Docent Camilla Kovero arbetar som universitetslektor i pedagogik vid beteendevetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet.

Författare:
Camilla Kovero

År:
2011

ISBN:
978-952-13-4939-3 (hft.)
978-952-13-4940-9 (pdf)

Serie:
Rapporter och utredningar 2011:6

ISSN:
ISSN-L 1798-8993
ISSN 1798-8993 (tryckt)
ISSN 1798-9000 (online)

Publikationen finns på följande språk:
svenska

Publikationen:
Språk, identitet och skola II (pdf)