Med kvalitet i fokus - e-läromedlen i undervisning och lärande

Lärandet bygger alltid på de pedagogiska praktikerna, inte på den senaste och mest inspirerande tekniken. Många olika typer av digitala verktyg och applikationer har kommit för att stanna, men att tillämpa dem i undervisningen är fortfarande svårt. Med kvalitet i fokus – e-läromedlen i undervisning och lärande hjälper lärare, utbildare och andra som arbetar med lärande och undervisning att tillämpa olika digitala material i undervisningen. Boken klargör centrala begrepp kring e-läromedel, pedagogiska principer, principer för kunskapshantering och de senaste pedagogiska modellerna i relation till tekniken.

Författarna arbetar med ny teknik och lärande vid Helsingfors universitet, Åbo universitet och Aaltouniversitetet.

Författare:
Liisa Ilomäki (red.)

År:
2013

ISBN:
978-952-13-5633-9 (hft.)
978-952-13-5634-6 (pdf)

Serie:
Guider och handböcker 2013:6

ISSN:
ISSN-L 1798-906X
ISSN 1798-906X (tryckt)
ISSN 1798-9078 (online)

Publikationen finns på följande språk:
svenska, finska

Publikationen:
Med kvalitet i fokus - e-läromedlen i undervisning och lärande (pdf)