Skolspråk och lärande

Lärande bygger på språk. Alla elever, oberoende av språkbakgrund, har rätt till en undervisning där de har möjlighet att utveckla skolspråket, samtidigt som de blir bekräftade i sin språkliga identitet. Hellre än att fråga sig varför det är viktigt med en bok om språkinriktad undervisning, kunde man fråga sig varför inte all ämnesdidaktik beaktar språkets roll för lärandet. Så viktigt är nämligen språket.

Skolspråk och lärande är ett resultat av forsknings- och utvecklingsprojektet Skolspråk, som i sin tur är en del av Utbildningsstyrelsens projekt ”Att möta flerspråkiga elever i skolan”. Projektet har genomförts i samarbete med fyra svenskspråkiga 7–9-skolor i Finland. Boken bygger i hög grad på autentiska klassrumssituationer och skolvardag i olika språkmiljöer. Den beskriver hur språkinriktat och språkoptimistiskt arbete kan se ut inom ramen för skolans dagliga verksamhet – i alla ämnen. Med sina många konkreta idéer riktar den sig till lärare på olika åldersstadier. Boken kan med fördel även användas i skolor eller kommuner som vill starta en studiecirkel för att tillsammans få mer genomslagskraft i det språkinriktade arbetet.

Författarna, Anna Slotte-Lüttge, docent i pedagogik med inriktning mot flerspråkighet, och Liselott Forsman, docent i språkdidaktik med inriktning mot interkulturell pedagogik, är båda verksamma vid Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi.

Författarna:

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman

År
:
2013

ISBN
:
978-952-13-5510-3 (hft.)
978-952-13-5511-0 (pdf)

Serie
:
Guider och handböcker 2013:5

ISSN
:
ISSN-L 1798-906X
ISSN 1798-906X (tryckt)
ISSN 1798-9078 (online)

Publikationen finns på följande språk
:
svenska

Publikationen
:
Skolspråk och lärande (pdf)