Tuen portailla – rapport om trestegsstödet

Utvecklingsarbetet med intensifierat och särskilt stöd var en del av utvecklingen av den finländska grundläggande utbildningen under åren 2008-2012. Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen delade under den tidsperioden ut statsunderstöd till utbildningsanordnare för att utveckla allmänt, intensifierat och särskilt stöd inom förskola, grundläggandeutbildning och påbyggnadsundervisning. Statsunderstödet användes till att utveckla lokala verksamhetsmodeller, till att ordna fortbildning för personalen samt för att skapa samarbetsmodeller, samarbetsnätverk såväl lokalt som nationellt och med olika aktörer. Alla som deltog i utvecklingsverksamheten hade förutom de gemensamma utvecklingsmålen även egna tyngdpunktsområden enligt kommunernas egna behov.

I denna rapport beskrivs hur utvecklingsarbetet har framskridit och hur utbildningsanordnarna har utvärderat resultaten från utvecklingsarbetet. I rapporten finns också samlat Utbildningsstyrelsens slutsatser om vilka områden som ännu behöver utvecklas. Rapporten har ett sammandrag på svenska med de svenskspråkiga utbildningsanordnarnas utvärdering.

Författare:
Aija Rinkinen och Minna Lindberg

År:
2014

ISBN:
978-952-13-5722-0 (nid.)
978-952-13-5723-7 (pdf)

Serie:
Raportit ja selvitykset 2014:1

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Publikationen finns på följande språk:
finska, på svenska kapitel 6: Sammanfattning av de svenska svaren

Publikationen: