Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter

Sexuella trakasserier förekommer överallt i samhället, också i skolorna och läroanstalterna. Alla medlemmar i skolgemenskapen kan främja barnens och de ungas integritet och välbefinnande genom att själva aktivt agera för att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier.

Denna handbok beskriver vad som avses med sexuella trakasserier och i vilken utsträckning de förekommer. Handboken tar upp vilka medel lagstiftningen, läroplanerna, undervisningen och studerandevården erbjuder för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier. Den innehåller anvisningar för utbildningsanordnare, rektorer, lärare, personalen inom studerandevården, övriga anställda vid läroanstalter, studerande och vårdnadshavare. Handboken behandlar relationer mellan studerande och mellan studerande och anställda vid läroanstalten. Den tar inte upp eventuella trakasserier mellan vuxna inom läroanstalten.

Handboken är i första hand avsedd som stöd för skolor inom den grundläggande utbildningen och läroanstalter på andra stadiet, men den kan också tillämpas bredare, med beaktande av barnens och de ungas ålder och behovet av handledning.

Författaren: Pamela Granskog, Sanna Haanpää, Jouni Järvinen, Matti Lahtinen, Kristiina Laitinen, Sari Turunen-Zwinger

År:
2018

ISBN:
978-952-13-6482-2 (pdf)

Serie:
Guider och handböcker 2018:4b

ISSN:
1798-8969 (pdf)

Publikationen finns på följande språk
: svenska, finska, engelska

Publikation:

Presentationsmaterial i PowerPoint-format: