Offentlighet och informationshantering inom undervisningsväsendet

Handbok för skolor och läroinrättningar

I offentlighetslagen föreskrivs om myndighetshandlingars offentlighet och sekretess samt om god informationshantering och myndigheternas informationsskyldighet. I handboken utreds på vilka grunder en myndighetshandling är offentlig eller sekretessbelagd.

Handboken är avsedd för alla skolor och läroanstalter samt övriga instanser som ansvarar för undervisningsväsendet.

I separatupplagan (nätpublikation) har delarna angående offentlighet och sekretess i den tidigare handboken, Julkaisuus ja tietosuoja opetustoimessa (finns bara på finska) 2013, reviderats. I separatupplagan har beaktats lagen om elev- och studerandevård som trädde i kraft i början av 2014 och lagen om yrkesutbildning som trädde i kraft i början av 2018 samt övriga ändringar i lagstiftningen.

Författaren: Pirjo Vehkamäki, Matti Lahtinen, Ulla Vanttaja

År: 2018

ISBN: 978-952-13-6511-9 (pdf)

Serie
: Guider och handböcker 2018:5b

ISSN:
1798-8969 (pdf)

Publikationen finns på följande språk: svenska, finska

Publikation: