Opettajat Suomessa 2013 - Lärarna i Finland 2013

Publikationen baserar sig på Statistikcentralens personbaserade datainsamling från våren 2013. I datainsamlingen ingår uppgifter om lärarnas formella behörighet enligt den huvudsakliga uppgiften. Dessutom samlades uppgifter in om andra undervisningsämnen eller -områden, tjänstetyp, ålder, kön och utbildning. Annan information som framkom i insamlingen var lärarnas deltagande i fortbildning och påbyggnadsutbildning, yrkeslärarnas deltagande i arbetslivsperioder och undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen.

Publikationen kan användas vid planering av lärarutbildning och vid prognostisering av lärarbehov både på nationell och regional nivå.

Författare
:
Timo Kumpulainen (red.)

År:
2014

ISBN:
978-952-13-5761-9 (nid.)
978-952-13-5762-6 (pdf)

Serie:
Koulutuksen seurantaraportit 2014:8

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 (painettu)
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Publikationen finns på följande språk:
finska, i publikationen ingår en särskild svenskspråkig del

Publikationen: