Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus vuonna 2019 avustushaku

Opetushallitus asettaa haettavaksi opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen vuoden 2019 valtionavustukset. Hakuaika alkaa 11.12.2018 ja päättyy 31.1.2019 kello 16.15.

Lisätietoja antavat:

Opetusneuvos Minna Harmanen, puh. 029 533 1481, perusopetus ja lukiokoulutus, taiteen perusopetus
Opetusneuvos Elisa Helin, puh. 029 533 1280
Erityisasiantuntija Sonja Hyvönen, puh. 029 533 1072, ruotsinkielinen koulutus
Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, puh. 029 533 1525, varhaiskasvatus, esiopetus, aamu- ja il-tapäivätoiminta
Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524, perusopetus ja lukiokoulutus
Opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen, puh. 029 533 1782, vapaa sivistystyö
Opetusneuvos Marjatta Säisä, puh. 029 533 1439 ammatillinen koulutus
Assistentti Tuula Kinnunen, puh. 029 533 1100, tekninen tuki

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa

Turvallisuusosaamisen koulutusohjelma – henkilöstökoulutuksen valtionavustus 2019

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä opetustoimen henkilöstökoulutuksen määrärahasta 1 000 000 euroa turvallisuusosaamisen koulutusohjelmaan.

Turvallisuusosaamisen täydennyskoulutusohjelman (7–15 op) rahoitus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa, perusopetuslain (628/1998) mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevän henkilöstön turvallisuuskoulutuskokonaisuuden toteuttamiseen.

Hakijoina voivat olla yliopistot, ammattikorkeakoulut, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla sekä kokemusta opettajien täydennyskoulutuksesta turvallisuusosaamisen kokonaisuudesta opetuksen alalta.

Haku alkaa 11.12.2018 ja päättyy 31.1.2019 klo 16.15. Hakemus tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun päättymispäivänä klo 16.15, jolloin hakulomake sulkeutuu.

Lisätietoja antavat:

Opetusneuvos Elisa Helin, puh. 029 533 1280
Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, puh. 029 533 1525
Assistentti Tuula Kinnunen, tekninen tuki, puh. 029 533 1100
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa

Aluehallintovirastot - henkilöstökoulutuksen määräraha 2019

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä opetustoimen henkilöstökoulutuksen määrärahasta 900 000 euroa aluehallintoviranomaisille.

Aluehallintovirastojen tulee järjestää määrärahalla lyhytkestoista täydennyskoulutusta ja informaatiotilaisuuksia koulutuspoliittisesti keskeisillä painopistealueilla ottaen huomioon alueilta nousevat koulutustarpeet sekä sen, että koulutuksen alueellinen saavutettavuus toteutuu.

Lisätietoja antaa opetusneuvos Elisa Helin, puh. 029 533 1280,

Hakuaika on 11.12.2018-31.1.2019 kello 16.15

 

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä käytetään hankkeiden käyttöön kehitettyä erillistä tunnusta eli nk. hankelogoa, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin