Kansainvälistyminen

Vuoden 2019 kansainvälistymisen valtionavustukset

Opetushallitus asetti 700 000 euroa haettavaksi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen kansainvälisyyden kehittämiseen vv. 2019 - 2020. Avustusten haku toteutettiin poikkeuksellisien aikaisin, 15.2. - 21.3.2019. ja myös päätökset pystyttiin antamaan aiempaa huomattavasti aikaisemmin. Kansainvälisyyden valtionavustukset ovat vanhimpia Opetushallituksen säännöllisesti vuosittain jakamia valtionavustuksia ja nekin tulivat nyt osaksi Opetushallituksen kehittämisrahoituksen kokoamisen hanketta.

Opetushallitus teki päätökset myönnettävistä valtionavustuksista 12.4.2019, jolloin lähetettiin tieto päätöksestä kaikille hakijoille OPH:n sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Rahoitettavat hankkeet

KV-KEHITTÄMISHANKKEET

KV-KOORDINOINTIHANKKEET (Kansalliset OPH:n yhteistyöhankkeet)

Kuten aiemminkin, kv-haussa oli kaksi osa-aluetta, kansainvälisyyden kehittämishankkeet ja kansalliset koordinointihankkeet. Molemmissa hauissa tuli ottaa huomioon YK:n Agenda 2030:n mukaiset kestävän tulevaisuuden tavoitteet, joiden edistämiseen Suomi on sitoutunut. Opetushallituksen ja koulujen roolista Agenda-työssä ks. http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/koulut_ja_oppilaitokset_edistavat_kestavaa_kehitysta.

Haussa tavoiteltiin jälleen innovatiivisia, verkostoituneita hankehakemuksia, joissa painotetaan kaikkien lasten ja oppilaiden mahdollisuutta oppia kansainvälisyyttä. Toista kertaa oli mahdollista hakea rahoitusta lapsen ja nuoren kansainvälisyyden koko polulle varhaiskasvatuksesta lukion päättövaiheeseen. Kansainvälisyyden ohjausdokumentteja ks. Lisää aiheesta -laatikosta.

Hausta ja päätöksistä antaa lisätietoja opetusneuvos Paula Mattila os. paula.mattila(at)oph.fi, puh. 029 533 1144.

Vuoden 2018 kansainvälistymisen valtionavustukset

Opetushallitus asetti 3.4.2018 haettavaksi 700 000 euroa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksen kansainvälisyyden kehittämiseen. Koulutuksen järjestäjien ja kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestäjien tuli hakea avustusta 18.5.2018 mennessä. Haun päättyessä hakemuksia oli jätetty Opetushallituksen valtionavustusjärjestelmään yhteensä 107 kappaletta.

Kuten aiemminkin, haussa oli kaksi osa-aluetta, kansainvälisyyden kehittämishankkeet ja kansalliset koordinointihankkeet. Molemmissa hauissa tuli ottaa huomioon YK:n Agenda 2030:n mukaiset kestävän tulevaisuuden tavoitteet, joiden edistämiseen Suomi on sitoutunut. Opetushallituksen ja koulujen roolista Agenda-työssä kerrotaan OPH:n verkkouutisessa.

Tässä haussa toivottiin jälleen innovatiivisia, verkostoituneita hankehakemuksia, joissa tuli painottaa kaikkien oppijoiden mahdollisuutta oppia kansainvälisyyttä. Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea rahoitusta lapsen ja nuoren kansainvälisyyden koko polulle varhaiskasvatuksesta lukion päättövaiheeseen.

Opetushallitus teki päätökset myönnettävistä valtionavustuksista 29.6.2018. Kehittämishankkeita rahoitetaan 56 ja koordinointihankkeita neljä.Tieto päätöksistä lähetettiin hakijoiden ilmoittamille yhteyshenkilöille OPH:n sähköisessä hakujärjestelmässä samana päivänä. PÄÄTÖSLISTA ja hakutiedote ovat yleissivistävän koulutuksen valtionavustusten sivulla ks. Päättyneet haut/linkki.

Hausta antaa lisätietoja opetusneuvos Paula Mattila os. paula.mattila(at)oph.fi, puh. 029 533 1144.

Raportointi ja muu hankehallinta

Vuoden 2017 kv-valtionavustusten väliselvitykset tuli antaa viimeistään 4.6.2018. Opetushallitus on lähettänyt avustuksen saajien ilmoittamille yhteyshenkilöille linkin väliselvityslomakkeelle huhtikuun lopussa. Loppuselvitykset tulee antaa vuoden 2018 loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään 28.2.2019. Opetushallitus lähettää marraskuun loppuun mennessä hankkeen yhteyshenkilölle linkin loppuselvityslomakkeelle

Kesällä 2016 myönnettyjen avustusten loppuselvitykset tuli lähettää kahden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä tai viimeistään 28.2.2018. Loppuselvitystä varten hankevastaaville lähetettiin sähköpostitse linkki sähköiseen lomakkeeseen, joka toimii samalla periaatteella kuin uudistuneet hakulomakkeet.

Vanhojen ja uusien hankkeiden ohjausta varten suunniteltua materiaalia löytyy samasta infolaatikosta, kts. erityisesti Hyvän hankkeen kriteerit.

Muistattehan hyvien käytäntöjen julkaisemisen portaalit, POLKKA.info -kv-hankkeille, OPH:N Hyvät käytännöt kaikelle koulutukseen liittyvälle kehittämiselle.

Kehityskumppanuutta oppimassa

Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee kehityskumppanuuden rakentamiseen?

Opetushallitus on toteuttanut yhdessä ulkoasiainministeriön, kouluverkoston ja useiden asiantuntijoiden kanssa Koulut kehityskumppaneina eli KOMPPI-hankkeen. Hankkeen valmistelu käynnistyi syksyllä 2012 ja kumppanuushankkeiden aktiivivaihe oli lukuvuosi 2013–2014. Tulosten kokoaminen ja arviointi sekä julkaisun tekeminen ajoittuivat lukuvuoteen 2014–2015.

Hankkeessa pohdittiin, mitä yhdenvertainen kehityskumppanuus on, millä ehdoin se voi onnistua, miten vaikeuksia kohdataan ja millaisia kehitysvaiheita eli portaita kehityskumppanuuden rakentamisessa on. KOMPPI-hankkeen keskeiset tulokset on koottu tähän julkaisuun. Julkaisu palvelee globaalikasvatuksen osalta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä. Se tukee peruskoulujen ja lukioiden globaalikasvatushankkeiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.