Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuositiedot, joita ei kerätä Koski- järjestelmän kautta vielä v. 2018

Muun ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien toteumatiedot vuodelta 2018

Opetushallitus on antanut määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon (OPH-2966-2017).

Pyydämme ammatillisen koulutuksen järjestäjiä huomioimaan vuoden 2018 koulutusta koskevien tietojen keräämisessä ja tallentamisessa lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaa varten tarvittavat tiedot muusta ammatillisesta koulutuksesta (laki 531/2017 8§).

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tiedot rahoituksen laskentaa varten pyritään keräämään KOSKI-tietovarantoon ensisijaisesti opiskelijahallintojärjestelmästä tiedonsiirron rajapinnalla tai käyttöliittymällä. Tiedot pyritään keräämään vuodelta 2018 vastaavalla tarkkuudella kuin tutkintokoulutuksesta ja valmentavista koulutuksista eli henkilöpohjaisena tiedonkeruuna.

Mikäli tietojärjestelmät eivät tätä mahdollista vielä vuoden 2019 alussa, tiedot kerätään kevään 2019 kustannustiedonkeruun yhteydessä eli samaan tapaan kuin kustannustiedon keruussa on kerätty suoritetietoja aikaisempina vuosina.

Tämän vuoksi koulutuksen järjestäjiä ohjeistetaan tallentamaan myös muuta ammatillista koulutusta koskevat tiedot opiskelijahallinnon tietojärjestelmiinsä vastaavasti kuin tutkintokoulutuksessa.

Rahoituksen laskentaa varten kerätään vähintään seuraavat opiskelijavuosina ilmoitettavat tiedot:

Ammatillisen koulutuksen koulutustyypit:

 1. Muu ammatillinen koulutus (laki 531/2017 8§ 1)-kohta eli syventävä ja täydentävä ammatillinen koulutus
 2. Muu ammatillinen koulutus (laki 531/2017 8§ 2)-kohta eli ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus

Muun ammatillisen koulutuksen opiskelijavuositiedoista kysytään lisäksi eriteltynä seuraavat opiskelijavuosimäärät

 • vankilaopetus
 • henkilöstökoulutus
 • työvoimakoulutus
 • oppisopimuskoulutus

Muun ammatillisen koulutuksen koodituksesta annetaan tarkemmat ohjeet myöhemmin. Ennen tätä koulutuksen järjestäjä voi muun ammatillisen koulutuksen kohdalla käyttää koodia 999900.

Kohdennettujen tavoitteellisten opiskelijavuosien toteutumatiedot vuodelta 2018

Koulutuksen järjestäjiä pyydetään tilastoimaan toteutuneet vuoden 2018 opiskelijavuositiedot OKM:n 12.12.2017 tekemässä suoritepäätöksessä erikseen kohdentamista tavoitteellisista opiskelijavuosista työvoimakoulutukseen, maahanmuuttajille suunnattuun koulutukseen ja lisäksi erikseen nuorisotyöttömyyden vähentämiseen kohdennetut opiskelijavuodet eriteltyinä omaehtoiseen koulutukseen ja työvoimakoulutukseen.

Koulutuksen järjestäjän tulee siis tilastoida Koski-tiedonkeruun lisäksi erikseen tieto seuraavista opiskelijavuosien toteutumista vuodelta 2018:

- Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen opiskelijavuodet sisältäen

 • tutkintokoulutus
 • valmentavat koulutukset
 • muu ammatillinen koulutus

- Työvoimakoulutus (kaikki) opiskelijavuodet

 • tutkintokoulutus (saadaan Koskesta)
 • valmentavat koulutukset (saadaan Koskesta)
 • muu ammatillinen koulutus (saadaan erillisestä tiedonkeruusta)

- Nuorisotyöttömyyden vähentämiseen kohdennetut opiskelijavuodet työvoimakoulutus (sisältyy edellä työvoimakoulutuksen kokonaismäärään)

- Nuorisotyöttömyyden vähentämiseen kohdennetut opiskelijavuodet omaehtoinen koulutus (sisältyy koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosien kokonaismäärään)


Lisätietoja antavat Opetushallituksen Valtionosuudet-yksiköstä:

Kouluneuvos Antti Markkanen, puh. 029 533 1423
Erityisasiantuntija Seppo Hänninen, puh. 029 533 1598
Erityisasiantuntija Lea Juhola, puh. 029 533 1300
Asiantuntija Mikko Rantanen, puh. 029 533 1329