Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Ammatillisen koulutuksen taloustiedot

Koski-palvelusta vuoden 2018 taloustietojen kyselyyn ammatillisen koulutuksen lomakkeille raportoitujen suoritetietojen 2018 eroavaisuudet Koski-palvelun raportteihin

Toteutuneiden opiskelijavuosien toteumatiedot on poimittu maaliskuussa Koski-palvelun raporttitietokannasta seurantaryhmälomakkeiden avaamista varten ja vertailutietona järjestäjän kustannustietoihin. Näitä toteumatietoja ei käytetä rahoituksen laskennan perusteena ja taloustietojen vertailuunkin ne päivitetään ao. lomakkeille OPH:n toimesta myöhemmin. Muun ammatillisen koulutuksen osalta järjestäjän tulee tallentaa kyselyyn vuoden 2018 toteumatiedot ja nämä tiedot yhdistetään Koski-palvelusta saatavaan tietoon vuoden 2020 rahoituksen laskentaa varten alkusyksystä 2019.

Järjestäjäkohtaisella lomakkeella ja opetuksen seurantaryhmäkohtaisella lomakkeella raportoitujen opiskelijavuosien määrässä on huomattu olevan merkittäviäkin eroja järjestäjän Koski-palveluun tallennettuihin tietoihin.

Koulutuksen järjestäjän kannalta ei ole korjaustarvetta, jos tiedot Koski-palvelussa ovat oikein tallennetut. Eli järjestään tulee huolehtia Koski-tiedon oikeellisuudesta ja tarvittaessa korjata tiedot opiskelijahallintojärjestelmäänsä ja edelleen Koski-palveluun.

Mikäli koulutuksen järjestäjällä ei avaudu sellaista opetuksen seurantaryhmäkohtaista lomaketta, joka toteumatietojen perusteella kuuluisi olla, lähettäkää korjauspyyntö osoitteella .

Huomiona muutamien opiskelijavuosien puutteisiin taloustiedonkeruun lomakkeilla:

  • Ne opiskeluoikeudet, joiden rahoitusmuotona on muu kuin OKM:n valtionosuudella rahoitettu koulutus eivät kirjaudu valtionosuusrahoituksen opiskelijavuosikertymään.
  • Tutkinnonosakoulutuksesta jää tällä hetkellä osa kirjautumatta seurantaryhmäkohtaisille lomakkeille, koska koulutusta ei ole raportoinnissa kohdennettu tietylle tutkinnolle.
  • Vaativan erityisen tuen opiskelijavuosia jää seurantaryhmälomakkeella (96090) kirjaantumatta valmentavan koulutuksen toteumatietoihin.