Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Lukiokoulutuksen tulevia tiedonkeruumuutoksia

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n mukaan valtionosuuden saajan tulee ilmoittaa valtionapuviranomaiselle rahoituksen määräämiseksi tarvittavat tiedot toiminnastaan ja taloudestaan. Tietoja kerätään myös toiminnan seurantaa ja kehittämistä varten.

Lukiokoulutuksen tiedonkeruuseen ’Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017’ tulee muutoksia, joihin koulutuksen järjestäjien tulee varautua. Tarkempi kuvaus muutoksista ilmenee liitteenä olevan tekstin sisällöstä.

Tiedote