Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä.

Rahoitusjärjestelmän hallinnossa valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta. Osa tiedoista saadaan Tilastokeskukselta.

Vapaan sivistystyön kustannustiedonkeruun muutokset

Vapaan sivistystyön oppilaitosten toiminnasta ja rahoituksesta säädetään vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) ja vapaasta sivistystyöstä annetussa asetuksessa (805/1998).

Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla alkaa vuodesta 2018 lukien. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esityksen mukaan kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten rahoitusjärjestelmään luodaan mahdollisuus rahoittaa valtion talousarviossa määritelty osuus rahoitettavista suoritteista 100 %:n valtionosuudella, kun oppilaitoksen järjestämä koulutus on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 11 §:ssä tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan.

Kansalaisopistot, kesäyliopistot ja opintokeskukset

Kevään 2018 tiedonkeruussa ’Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017’ koulutuksen järjestäjiltä tullaan kysymään kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen kustannukset.

Kansalaisopistot ja kesäyliopistot ilmoittavat kustannukset lomakkeellaan erittelemällä käyttökustannuksista (kohdasta ML 2900 Toimintakulut yhteensä) TE-toimiston/ kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen kustannukset. Opintokeskukset ilmoittavat kustannukset lomakkeellaan erittelemällä valtionosuuspohjaan kuuluvista menoista erittelytietona TE-toimiston/ kunnan viranomaisen hyväksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen kustannukset.