Hakeutuminen SORA-tutkinnoissa

SORA-tutkinnoilla tarkoitetaan niitä Valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (673/2017) (finlex.fi) 20 §:ssä lueteltuja tutkintoja, joissa koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. SORA-tutkinnoissa koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada opiskelijan terveydentilaan- ja toimintakykyyn liittyviä tietoja, ja oikeus peruuttaa suoritettava tutkinto ja oikeus osallistua tutkintokoulutukseen, jos opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei vastaa tutkinnon terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin, jos tutkinnon edellyttämät turvallisuusvaatimukset vaarantuvat opiskelijan toimintakyvyn tai terveydentilan seurauksena, eikä esteitä voida kohtuullisin toimenpitein poistaa.

SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi hakijaa pyydetään arvioimaan omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään suhteessa sen tutkinnon terveydentilavaatimuksiin, johon hän on hakeutumassa. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää opiskelijaksi hakijaa toimittamaan lääkärin arvio hakijan terveydentilasta ja toimintakyvystä suhteessa tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin. Tutkinto-kohtaiset terveydentilavaatimukset löytyvät Opetushallituksen määräyksestä OPH-5-2018. (pdf)

SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi hakijan tulee antaa myös tieto mahdollisesta aiemmasta opiskelu-oikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

SORA-tutkinnoissa koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää arvio opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä myös, jos opiskelijan terveydentila tai toimintakyky muuttuu osaamisen hankkimisen aikana. Jos opiskelija ei opiskeluhuollon ja opiskeluterveydenhuollon antamista tuesta sekä pedagogisten tukitoimista huolimatta pysty jatkamaan opintojaa SORA-tutkinnossa, johon hän on hakeutunut, pyritään hänelle löytämään sopiva koulutus, jossa hän pystyy suorittamana tutkinnon. SORA-tutkinnoissa koulutuksen järjestäjällä on oikeus myös opiskeluoikeuden peruuttamiseen, mutta se on aina viimesijainen keino.

Lisätietoja

Kaisa Räty

puh. 029 533 1694

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
03.08.2018