Leirikoulusta perittävät maksut

Perustuslain mukaan perusopetuksen tulee olla maksutonta. Koulun järjestämä leirikoulu on osa maksutonta opetusta. Varojen kerääminen niitä varten ei ole kuitenkaan kiellettyä, mikäli rahan antaminen on vapaaehtoista eikä muodosta edellytystä leirikouluun osallistumiselle. Rahankeräykseen osallistumattomuus ei saa leimata oppilasta tai estää häntä osallistumasta leirikouluun.

Maaliskuussa 2015 antamassaan ratkaisussa 3535/4/14 apulaisoikeusasiamies on todennut kouluissa vallinneen käytännön, jossa vanhempia on vaadittu allekirjoittamaan niin sanottu leirikoulusopimus ja sitoutumaan maksamaan sääntöjä rikkovan lapsensa palautuksesta leirikoulusta, olevan ristiriidassa perusopetuksen maksuttomuuden kanssa ja siten lain vastainen. Leirikoulussa epäasiallisesti käyttäytyvään tai muutoin järjestystä rikkovaan oppilaaseen voidaan kohdistaa perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja.

Opetushallitus on antanut verkkosivuillaan ohjeen leirikoulujen ja kouluretkien maksuttomuudesta:

Sovellettava lainsäädäntö
Oikeuskäytäntöä

Eduskunnan oikeusasiamies on käsitellyt leirikouluja ja niiden suhdetta perusopetuksen maksuttomuuteen muun muassa seuraavassa ratkaisussaan:

Katso myös
Asiasanat

leirikoulu (luokkaretki), koulutuksen maksuttomuus

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.