Oman lapsen opettaminen opettajana työskennellessä

Suomen koulujärjestelmässä voi esiintyä tilanteita, joissa opettajana työskentelevä vanhempi tai huoltaja opettaa omaa lastaan. Erityisesti pienillä paikkakunnilla huoltaja voi olla ainoa kyseisen oppiaineen opettaja koulussaan tai koko paikkakunnalla.

Oman lapsen opettamiselle ei ole juridista estettä, mutta oman lapsen arvioimiseen huoltaja on esteellinen. Esteellisyystilanteet tulisi pyrkiä välttämään, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Tällöin arvioijaksi tulisi osoittaa toinen opettaja. Jos tämä ei ole kaikesta huolimatta mahdollista, on hyväksytty myös se, että vanhempi tai huoltaja esteellisyydestä huolimatta arvioi opettajana oman lapsensa. Kontrollikeinona toimii tällaisessa tilanteessa mahdollisuus kannella huoltaja-opettajasta laillisuusvalvojalle, lähinnä eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille, joka voi selvittää asiaa ja puuttua tilanteeseen.

Apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan (Dnro 2730/4/07) todennut ammattikorkeakoulun opettajan olleen esteellinen arvioidessaan oman lapsensa suorittamia tenttejä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan esteellinen virkamies saa ratkaista vain sellaisia asioita, jotka ovat kiireellisiä ja joiden ratkaisemiseen esteellisyys ei vaikuta. Kyseessä olleessa tapauksessa toisen opettajan olisi pitänyt arvostella opettajan lapsen tentit.

Sovellettava lainsäädäntö
Asiasanat

esteellisyys, arvostelu, opettaja, oman lapsen opettaminen

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.