Oppivelvollisuuden suorittamisen laiminlyönnin seuraukset

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään perusopetuslaissa.

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee joko osallistua perusopetukseen tai saada muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Koulupakkoa ei ole ja huoltajat voivat huolehtia opetuksen antamisesta. Oppivelvollisen asuinkunnan tulee kuitenkin valvoa oppivelvollisen edistymistä.

Oppivelvollisuuden suorittamisesta vastaa lain mukaan oppivelvollisen huoltaja. Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden täyttämistä, oppivelvollisen asuinkunta voi tehdä hänestä tutkintapyynnön ja hänet voidaan tuomita oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä sakkoon. Oppivelvollisuuden laiminlyönnistä voi myös seurata, että kunta tai opetuksen järjestäjä tekee asiasta lastensuojelulain mukaisen lastensuojeluilmoituksen, jonka perusteella lastensuojeluviranomaiset päättävät tarvittavista toimenpiteistä.

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Osallistumisvelvollisuus koskee kaikkea perusopetukseen kuuluvaa opetusta sekä koulun työsuunnitelman mukaista muuta toimintaa.

Mikäli koulussa opiskeleva oppilas laiminlyö oppitunneille osallistumista, voidaan oppilaaseen kohdentaa kurinpito- ja ojentamiskeinoja. Jos oppilas on poissa joiltain opetustunneilta huoltajan kehotuksesta tai kiellosta, on tämä otettava huomioon lieventävänä seikkana luvattomasta poissaolosta annettavista seurauksista päätettäessä.

Runsaat poissaolot voivat johtaa siihen, ettei oppilaalle voida antaa päättötodistusta, koska hänen suorituksiaan ei ole voitu arvioida.

Sovellettava lainsäädäntö
Asiasanat

oppivelvollisuus, oppilaan velvollisuudet, kurinpito

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.