Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas yleisopetuksen ryhmässä

Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että opetusryhmän kaikkien oppilaiden oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta toteutuu ja opetusryhmä on muodostettu siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.

Perusopetusasetuksen mukaan mikäli pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas saa opetusta yhdessä muiden kuin erityisen tuen tai pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden kanssa, saa opetusryhmässä olla enintään 20 oppilasta. Aika-ajoin arvioitavaksi tulee kysymys siitä, saako tällaisessa opetusryhmässä olla enempää kuin yksi pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, kun asetuksen sanamuoto mainitsee pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan yksikkömuodossa.

Opetushallituksessa on tulkittu, että asetus ei kategorisesti estä useamman pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan sijoittamista samaan ryhmään. Opetuksen järjestäjän on varmistuttava, että opetusryhmässä opetussuunnitelman tavoitteet ovat saavutettavissa. Näin ollen edellä mainitussa tilanteessa laki saattaa edellyttää, että ryhmäkoko on 20 oppilaan maksimiryhmäkokoa pienempi.

Säännöksissä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vastaa opetuksen järjestäjä, ja sen on otettava opetusjärjestelyjä suunnitellessaan huomioon muun ohella pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden vamman tai sairauden laatu, tukitoimet ja muut järjestelyt, sekä muiden ryhmään kuuluvien oppilaiden edellytykset.

Sovellettava lainsäädäntö
Asiasanat

ryhmäkoot, pidennetty oppivelvollisuus

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.